เทพื้นห้องครัวห้องน้ำเพื่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย ฐานะยากจน

เทพื้นห้องครัวห้องน้ำเพื่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย ฐานะยากจน

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย. ที่ ๕ จ.ท.ธนวัฒน์ ป.หน.ชป ๒ และกำลังพลในฐาน ได้เอาท่อส้วมลง เทคานฟุตบาต ทาสีภายใน ก่ออิฐห้องครัว เทพื้นห้องครัวห้องน้ำเพื่อสร้างบ้านให้กับ นางดารีฮะห์ แลแว และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย ฐานะยากจน

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑นโยบาย ผบ.ทร. ปี งป.62