ผช.นขว.บก.ฉก.ทพ.นย.ทร. บรรยายสถานการณ์ด้านการข่าว และเทคนิคการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับ อส.ทพ.ทดแทน รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๒

ผช.นขว.บก.ฉก.ทพ.นย.ทร. บรรยายสถานการณ์ด้านการข่าว และเทคนิคการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับ อส.ทพ.ทดแทน รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๒

ร.ต.ปรีชาพล สอนสะอาด ผช.นขว.บก.ฉก.ทพ.นย.ทร. ให้การบรรยายสถานการณ์ด้านการข่าว และเทคนิคการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับ อส.ทพ.ทดแทน รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียน กองร้อยยิงลูกระเบิดหนัก ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั้น และภูมิใจ