ผู้บริหาร

นาวาเอก

สันติ เกศศรีพงษ์ศา

ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

ลำพอง ทองสงค์

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

วัชระ โคตรพัฒน์

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

วีระชัย จันทร์ทศ

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

พงศ์ทิวัตถ์ พินิจมนตรี

เสธ.กรม ทพ.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด