ผู้บริหาร

นาวาเอก

สันติ เกศศรีพงษ์ศา

ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

ธงรบ วีระจิตต์

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

วีรยุทธ พันธ์ฉลาด

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.

นาวาโท

พานุรัตน์ อุ่นญาติ

เสธ.กรม ทพ.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด