:: Naval stary dog care center /โครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยินดีต้อนรับ ::

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/
ผู้สนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ของกองทัพเรือ
โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ


พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

โครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๑. ชื่อโครงการ             “ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน”
๒. หน่วยรับผิดชอบโครงการ   หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วัตถุประสงค์
๑. บริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรืออย่างยั่งยืน ลดจำนวนสุนัขจรจัดที่กระจาย อยู่นอกบ้านเรือน และแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้ สุนัขมีสภาพอดอยาก เจ็บป่วย สร้างปัญหาด้าน สุขอนามัยในชุมชน
๒. พัฒนาการจัดการและพื้นที่ศูนย์อภิบาลสุนัขที่กองเรือยุทธการ และศูนย์ฝึกทหารใหม่
๓. สร้างศูนย์อภิบาลสุนัขแห่งใหม่ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ๑ หน่วบัญชาการนาวิกโยธินสามารถควบคุมจำกัดและลดปริมาณจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ภายใน ๗ ปี
     ๒. ไม่มีผลกระทบเชิงลบ ที่เกิดจากสุนัขจรจัด ในโครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     ๓ เป็นศูนย์ที่ให้มีความรู้ความชำนาญในการด้านการเลี้ยงดูสุนัขและให้ความรู้เชิงสันทนาการกับ
คณะบุคคลทั่วไปที่เข้ามา ทำกิจกรรมในพื้นที่ โดย ประกอบด้วยคุณธรรม จิตสาธารณะ ตามมาตรฐาน
และยั่งยืนตามที่ ทร. กำหนด-------------  

สถานการณ์สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ในปัจจุบัน
กองเรือยุทธการมีสุนัข ๓๕๐ ตัว แมว ๘๐ ตัว ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สุนัข ๒๕๐ ตัว
กำหนดสร้างขยายพื้นที่อุปการะสุนัขเพิ่มจากที่กองทัพเรือเคยดำเนินการอยู่ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เพื่อแยกเป็น ๓ พื้นที่เพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้อยู่อย่างแออัด
ดำเนินปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยสุนัขจรจัดที่กองเรือยุทธการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีเป้าหมายคือการรับอุปการะสุนัขได้พื้นที่ละ ๕๐๐ ตัว แมว ๑๐๐ ตัว โดยนอกจากการรับอุปการะ สุนัขจรจัด ทำหมัน รักษาโรคแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีภาระในการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัข และสุนัขโต ที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังและมีทักษะพิเศษเพื่อใช้ในราชการ ตลอดจนส่งต่อให้
ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป   
 

 
 รายละเอียดโครงการฯ

 

ภูมิทัศน์ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
:: ::

   

วันที่  ๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-กลุ่มเเดโบวชิส Chanity Cancertist
บริจาค อาหารสุนัข ๑๐๐ กก.
-นส. นันท์วิภา แสนสวัสดิ์ บริจาคข้าวสาร ๑๘๐ กก.
ผงซักฟอก ๔ ถุง ไฮเตอร์ ๒ ลัง
-คุณ พรพวีณ์ วงศ์วัฒนะ บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ สมฤดี ศิลาพัชรนันท์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก.
ข้าวสาร ๑๕ กก. ผงซักฟอก ๑ ถุง ไฮเตอร์ ๒ ขวด
-คุณ บุปฝา ไชยเสนา บริจาคเงิน ๓๐๐ บาท
-คุณ มนสิริ ผลาชุม บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
อาหารแมว ๑.๒ กก.
-คุณ มาริสา ปานแรม บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
-คุณ ปรีชญา ป้อมนาค บริจาคอาหารเม็ด ๘๐ กก.
ถุงมือ ๑๐ กล่อง และเงิน ๗,๕๐๐ บาท
-คุณ นันท์ณพรรธน์ ดอนสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. และเงิน ๓๐๐ บาท

วันที่  ๑ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-นางนงเยาว์ ดามาพงษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-นาง ศิริพรรณชนสินเเละครอบครัว บริจาคข้าวสาร ๕๐ กก.
และเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล บริจาคข้าวสาร ๓๐ กก. อาหารสุนัขเด็ก ๑๐ กก. เวชภัณฑ์  น้ำยาถูพื้น ๑ แกลลอน แปรงทองเหลือง ๒ ด้าม
-น.ส. นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคถุงมือ ๑๒ กล่อง หน้ากากอนามัย
๓ กล่อง ผงซักฟอก ๑ ถุง ไฮเตอร์ ๑ ขวด
-นาย กิติศักดิ์ วิเศษสิริ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ สุธี เล็กนุช บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก. เเละเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-น.อ. อภัย สุนันทะ บริจาคอาหารสุนัข ๕ กก.
-นาย ไชยวัฒน์ ยอดสัง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๒๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
-คุณ ธีรภพ เทพนวน บริจาค ผงซักฟอก ๒ ถุง
น้ำยาล้างห้องน้ำ ๒ ขวด
-คุณ พิมพรรณ ศรีผล และครอบครัว บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-จ.ส.อ โสภณ วัฒนากูร บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส. บุณวิรดา อภิวัลน์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ ณัฐพันธ์ สุพรรณพงษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๑๔ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
-น.ส. สุนิทธา ศักดิ์สงวน บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส. อารยา นิลตีป บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. และผงซักฟอก ๑ ถุง
-น.ส. เนตรทราย บุญอาชาทอง บริจาคเวชภัณฑ์ยา

วันที่  ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑
-กลุ่มจิตอาสา ม.หอการค้า บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-ครอบครัวสังข์ทอง,ครอบครัวจันทรกุลบุตร
บริจาคเงิน ๙๐๐ บาท
-นส. สุจิตรา อุดมกาลกุล นส.ชมภูนุช คุ้มสมบัติ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ มณีรัตน์ ตั้งศรัทธาธรรม บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๙๐ กก.
-น.ส. นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น,ไฮเตอร์,กระดาษทิชชู่

วันที่  ๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
-คุณ วรากรณ์ และเพื่อนๆ บริจาคเวชภัณฑ์รักษาสุนัข
-จ.ท. วิวิธวิน ชิดปราง อาหารสุนัข ๑๑ กก.
-นางนัยนา แสงสมบัติ บริจาคเงิน ๑,๖๐๐ บาท
-น.ส. มุกดา บ่วงราชบพิตร น.ส. หรรษา ทองมนต์ 
บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
-นายวีรยุทธ เพชรวิสัย บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ข้าวสาร ๑๐ กก. 
-นาย ชาญวิทย์ จันทาร บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย เอกรัฐ ตระกูลเทวนคร นส. วิจิตรา ภูมิประกรน์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. 
-คุณ นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคเวชภัณธ์ยา 
-คุณ ธีรดา หลงศิริ บริจาค อาหารสุนัข ๖ กก. เเละ 
เงินจำนวน ๓๐๐ บาท

วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
-จ.อ. วีระ อนุภาษา บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-น.ส. นพมาศ เดชะตน บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-นาง จิดาภา กันตาฐานิต บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย ณัฐพล ด้วงสีทอง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย อาวุธ วังคีรี อาหารสุนัข ๗๐ กก.

วันที่  ๑๓ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
-คุณ นิรภัฎ นาคชูศรี บริจาคข้าวสาร ๕๐ กก. ผงซักฟอก ไฮเตอร์ ซี่โครงไก่ ไก่บด และเงิน ๕๓๖ บาท
-คุณโชติกา เกียงกง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ข้าวสาร ๑๕ กก.
-พ.จ.ต.ศักดิ์ดา คเชนทะทอง บริจาค ข้าวสาร ๑๒ ถุง
และเงินจำนวน ๕๐๐ บาท
-คุณ ภัทรพร โล่ห์เงิน บริจาค อาหารสุนัข ๑๐ กก. น้ำเกลือ ๑๓ ขวด แอลกอฮอร์ ๒ ขวด ผ้าพันแผล ๑ ม้วน ผ้าก๊อช ๕ ถุง
-จ.อ.ปรีชา วันดี บริจาคอาหารเม็ด ๘ กก.
-คุณยายสุดใจ หนูมณี และ ครอบครัว บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-น.ส. ฐิติภาการ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.

วันที่  ๕ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
-คุณ บุณิกา ฟักสังข์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ พนิตรา มีแก้ว บริจาคอาหารสุนัข ๔ ถุง อาหารแมว ๒ ถุง
-กลุ่ม BRV CLUB บริจาคอาหารสุนัข ๑๒๐ กก.
และ เงิน ๘,๙๐๐ บาท
-คุณ นฤมล รุ่งแสงจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
ไฮเตอร์ ๓ ขวด
-คุณ รวิวรรณ เฮงสวรรณ์ และ คุณ อภิชา เฮงสวรรณ์
บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท
-คุณ อรรถนนท์ คำแสน บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
.

วันที่  ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
-ครอบครัว มโนเรือง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. อาหารแมว ๒๐ กก.
-คุณ จักรกฤช ประสิทธิพงษ์ อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๕ ถุง
-คุณ ธีรทัศน์ คุณ ดุจดาว บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก. ขนมสุนัข ๑ ชุด
-คุณ วีระชน บุหลัน บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น้องปันปัน บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
-นาง พรรณี โกพิพา บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-คุณ เทพกานต์ คงคืน บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ สมฤทัย วงศ์พิน บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. และอาหารกระป๋อง
-คุณ เนตรชนก ไทรทอง บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.

วันที่  ๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-นายวิชัย สิงห์โต บริจาคโครงไก่ และเงิน ๕๐๐ บาท
-ครอบครัว คุณาจารย์ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. และไก่สับ
-คุณ ศศิวิมล จั่นเจริญ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. และอุปกรณ์ทำแผล
-ด.ช. เจษฎา สุทธิ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก.
-นาย ประจักษ์ หิรัญรัตน์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.

วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-คุณ กิจจา จันทะญา บริจาคอาหารสุนัข ๘๐ กก.
ยาป้องกันเห็บหมัด และอาหารกระป๋อง
-นาย ศุภชัย นิ่มนงค์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คณะศาลจังหวัดขอนแก่น บริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

วันที่  ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-น.ท. ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-พ.จ.ต. ทิพชาย แสนทวีสุข รับลูกสุนัขเพศผู้ไปอุปการะ ๑ ตัว

วันที่  ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-พ.จ.อ. ประจักร์ ริสาดวง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ปรียานุช ด้วงทองอยู่ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ ขวัญ อ่อนคำศรีและเพื่อนๆ บริจาคเงิน ๖๙๑ บาท
อาหารสด ๑๐ กก. อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๖ กระสอบ+ ๔ ถุง ผ้าขนหนุ ๘ ผืน ปลากระป๋อง ๔ แพด น้ำยาล้างจาน ๓ แกลอน
-คุณ ปณิชา ปะโนรัมย์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก. ไฮเตอร์ ๙ ขวด แปลงขัดพื้น ๑๐ ด้าม

วันที่  ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ วิรงรอง เอี่ยมภิญโญ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
เงิน ๕๐๐ บาท
-พ.จ.อ.หญิง วิไลวรรณ คเชนทะทอง บริจาคข้าวสารและอาหารแมว
-พล.ร.ต. บุลกร ไชศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ทิพย์สุดา ช่วยสำราญ บริจาคข้าวสารและผงซักฟอก
-คุณ ศุภลักษณี อินทปันตี บริจาคอาหารแมว ๑๙ กก.
-คุณ อนุกร สุเมชาวัฒนพงศ์ บริจาคข้าวสาร
-คุณ อารยา นิลทีป บริจาคข้าวสารและผงซักฟอก

วันที่  ๑๖ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ กฤษฎา ชุณศาสตร์ และ ร.อ.วิโรจน์ อารียวงศถิตย์ บริจาค ข้าวสาร ๕ กระสอบ ไฮเตอร์ ๒ ขวด น้ำยาล้างห้อง ๒ ขวด
ผงซักฟอก ๒ ถุง เงินสด ๒๓๔ บาท
-คุณ พัทธ์จิรา คงศิริสวัสดิ์ บริจาคผ้าเซ็ดตัว ๑๐ ผืน
-คุณ สุนิสา พละพันธ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ธนาพร กุศล และเพื่อนๆ บริจาคเงินสด ๗๐๐ บาท
-คุณ ธัญญรัศย์ เลิศวุฒิคูณกิตติ บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.
-คุณ อภิญญา วันวาน บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. แป้งโรยเห็บ ๔ ขวด แชมพูอาบน้ำสุนัข ๑ ขวด front gvard ๑๗ กล่อง ข้าว ๒ แพค
-คุณ ปัทม์ หนูฤทธิ์และเพื่อนๆ บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
-คุณ ชานนท์ เหล่าวงษาและเพื่อนๆ บริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์ทำแผล
-คุณ พีรญา เล็กกัมพร บริจาคเงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ ณฐวรรณ แซ่จัง บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.

วันที่  ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ เกศนิโรธ ปัทมสุขสุคนธ์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กก.
-คุณ อโณทัย เน่งผล และ น.ส. วนัสกาณ ทองศาสตรา
บริจาค โครงไก่ ๑ ถุง เสื้อสุนัข และผงซักฟอก
-คุณ วิภา สินสวาสดิ์ บริจากเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-คุณ จรรยรัชชศร  ธนาวุฒิกุล และครอบครัว
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ชิณฤทธิ์ จันทร บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
อาหารแมว ๑๐ กก.
-คุณ ณัฎตรา กรวยทรัพย์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
อาหารแมว ๑๐ กก.

วันที่  ๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ ธิดารัตน์ ก้อนบาง บริจาคเงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ ภาสกร สำเนากลาง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.อ. วิเชียร นิลตีป บริจาคข้าวสาร ๔๕ กก
-คุณ บุษยรังสี อ่นพุ่ม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ขนมสุนัข ๓ ห่อ
-นาย มนตรี ศรีปอง บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ บุญเลื่อน ดาทอง บริจาคอาหารสุนัข ๘๐ กก.
อาหารแมว ๒๑ กก. ปลากระป๋อง ๔๐ กระป๋อง

วันที่  ๒๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอวา และ คณะ บริจาค อาหารสุนัข
จำนวน ๑๒๐ กก. ข้าวสาร ๑๕ ถุง
-คุณ พงษ์ศักดิ์ และครอบครัว และคุณ กรรณิการ์ และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.
-คุณ ไพเราะ เนื่องจำนงค์ และครอบครัว
บริจาคอาหารกระป๋อง เงินสด ๕,๐๐๐ บาท
-คุณ สิรินาถ ยกเลื่อน บริจาค เงิน ๑,๐๐๐ บาท
คุณ รัชนีกร บุณยเกียรติ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
คุณ อุดมพร บุณยเกียรติ บริจาคเงิน ๑๐๐ บาท
-คุณ สุรีลักษ์ เทียมธรรม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
น้ำเกลือ ๒ ขวด สเปรย์เห็บหมัด ๒ ขวด
น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-นาง ศุภัสสรา สำราญฤทธ์ บริจาคข้าวสาร ๑๐ ถุง
อาหารสด ๒๐ กก.
-คุณ กันทิมา ชัยอุดม บริจาคอาหารสนัข ๒๒ กก.
เงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ พาสิน ธนสิน บริจาคเงินสด ๑,๖๐๐ บาท
-จ.อ. ปิยะศักดิ์ ภักดีล้น บริจาคข้าวสาร ๕ กระสอบ

วันที่  ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ สุพัตรา แก้วพา บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ นพวรรณ มังคละชน คุณ ศักดิ์ชัย สุรกวินวงศ์
บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. เงิน ๒,๐๐๐ บาท
-น.ส. เต็มสิริ ค้ำคูน บริจาคอาหารสุนัขและอาหารแมว
-ส.อ. จิรายุทธ วสยางกูร และ น.ส.พจนา สำเภาเงิน 
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ เสาวนีย์ โกยดุล และเพื่อนๆ บริจาค เบตาดีน ๕ ขวดใหญ่ สำลีก้อน ๒ ห่อ สำลีม้วน ๑ ห่อ ยาใส่แผล ๑ กระปุก น้ำเกลือ ๑,๐๐๐ ml ๖๐ ขวด เยนเซ่น(ยาม่วง) ๕ ขวดใหญ่
อาหารสุนัข ๒๐๐ กก.
-จ.อ. อานันท์ จันทราทอง อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส. ชญาภา สุดา บริจาค อาหารแมว ๔๐ กก.
อาหารสุนัข ๒๐ กก. น้ำยาอาบน้ำสุนัข และเงิน

วันที่  ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-พล.ร.ต. บุลกร ไชศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-จ.อ. ธีรพล แม้นมณี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.อ. วิเชียร นิลตีบ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย อนุชา จันทร์พูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-พ.จ.อ. นิพนธ์ พันธ์ไชสง บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กก. เดตตอล ๒ ขวด
-นาย ชัยยง ทัศนิตย์ บริจาคข้าวสาร ๔๙ กก.

วันที่  ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ ภคพร ขอวัฒนะกุน บริจาคเงิน จำนวน ๘๐๐ บาท
-น.ส. เบญจวรรณ สายจันทร์ ทศพรรณ สายจันทร์
บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
-โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง โปรแกรมEP ม.๔.๑ ได้มาทำกิจกรรมล้างคอกสุนัขและบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด
-น.ส. ปุณยวีร์ ศรีพูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ไชยกร กาปัญญา ได้บริจาคอาหารสุนัข ๖๕ กก.
-คุณ พรพัทธา และคุณ เสาวณีย์ บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๒๐ กก.
-คุณ สมชาย ยลสุริยัน บริจาค ข้าวสาร ๑๕ กก.

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐
ขอบคุณครับ หมอเตย จากโรงบาลสัตว์สัตหีบ
หมอบุ๋ม หมอขิมจากโรงบาลสัตว์นาจอมเทียน ได้มาทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้ตัวเมีย
และน้องเบส จากบริษัท NP Intetrade
ที่ได้นำเครื่อง ควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
และ เครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา มาช่วยรักษาสุนัข

วันที่  ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-นาง นภัสสร นิ่มประคอง บริจาค
อาหารเม็ด ๕๐ กก.
-คุณ ศศิณา ประดิษฐอุกฤษฎ์ บริจาค อาหาร
และ ยารักษาโรค
-คุณ ธีระนันท์ ขันติวงศ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส ดาริกา ฉายสินสอน บริจาคเงินสด ๗๐๐ บาท
-น.ส ประธนาลี สุวรรณรัตน์ บริจาค อาหารสุนัข
๔๔ กก.  เงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ แพรวพรรณ บุญเม่น ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๖ กก. เงิน ๕๐๐ บาท

วันที่  ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทำกิจกรรมและบริจาคอาหารสุนัข
-นางสาว กิตติธร จุกมะณี อาหารเม็ด ๑๐ กก. เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ กนกวรรณ นาลาแก้ว อาหาร ๕๐ กก. เงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ จิรพงษ์ จิเวกวิณ อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ อณัศกรณ์ อาหาร ๔๐ กก.

วันที่  ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-น.ส. นพมาศ เตชะตน บริจาคอาหารสุนัข
๖๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก.
-น.ส. หรรษา ทองมนต์ ได้บริจากอาหาร
๕๐ กก. และเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย พรพล สันตินิธิกุล
ได้บริจาคอาหาร ๒๑ กก.
-คุณ นุ๊ก ต่าย แคน อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.กุสุมา โกมร อาหารสุนัข ๑๐ กก.
และ ยารักษาโรค
-น.ส. สุกัญญา ภูดิน ลริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. และอาหารแมว
-หมอ ทวี สุทธ์ประภา ได้บริจาคเงิน
๒,๔๐๐ บาท

วันที่  ๔ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ นพดล สมทถา บริจาคข้าวสาร ๓๕ กก.
-คุณจิตชนก หมีนิ่ม และเพื่อนๆ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
และถุงมือ ๑ กล่อง และ ผ้าปิดปาก ๑ กล่อง
-คุณ พัชรินทร์ ศรีงาม บริจาคอาหารสุนัข ๑๗๐ กก. ทรายแมว ๑ ถุง
-คุณ ศิริพร ปุ่มทอง บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่  ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
-น.ต. ประทีป แซ่มซ้อย
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก
-น.ส. นิศศา โกฏิกุล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก
-น.ส. ภิภัสรา และ น้องปูปลา ได้บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก. อาหารกระป๋อง ๒ ลัง
-นาง วันเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ และครอบครัว ได้บริจาคเงิน ๑,๖๐๐ บาท
-นางสาว ประภากร ประมวลวงศ์
บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก. อาหารแมว ๑ ถุง น้ำยาอาบน้ำสุนัข และขนมสุนัข ๒ ถุง
-พล.ร.ต. นุกร ไชยศรี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
-คุณ ทิวา สิงห์ทอง
ได้บริจารอาหารสุนัข ๓๐ กก
-คุณ นฤมล รุ่งแสงจันทร์ บริจาคเข็มฉีดยา
๑๒ กล่อง นีโอเทป ๑โหล ถุงมือ m ๒ กล่อง กระดาษอเนกประสงค์ ๔ ม้วน

วันที่  ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย พร้อมคณะ อาหารสุนัข ๒๐ กก.
๘ กระสอบ อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ สำลี ๒ ถุง
เงินจำนวน ๓,๓๐๐ บาท
-นาง ณิชนินทน์ สุทธิแสน อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
-นางสาว นิชานันด์ ศรีคำม่วน อาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑ กก.
-คุณ พิณทิพย์ จันดี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๕ กระสอบ
-คุณ สรรเสริญ สุจิตจร ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคลและพนักงานหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ได้มาทำกิจกรรม
มอบเงิน อาหารสุนัข และอุปกรณ์

วันที่ ๒๓  – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
-คณะ Myup Family บริจาค อาหารสุนัข ๑๐๐. กก. ไม้กวาด ๑๒ ด้าม น้ำยาทำความสะอาด ๑๒ แกลลอน แปลงทำความสะอาด ๑๒ อัน ขนมสุนัข
๑๐ ห่อ เงินบริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
-นาย สมบูรณ์ เจริญโรจนาวณิชย์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก.
-ส.อ. จิรายุทธ วสพารกูร น.ส. พจนา สำเภาเงิน น.ส. พจน์ สำเภาเงิน นาง นิยม สำเภาเงิน บริจาค
ข้าวสาร ๓ กก.
-นาย ชัยฤทธิ์ วงศ์กูล นาง ญาณิคำ วงศ์กูล บริจาค อาหารสุนัข ๖๐ กก.

วันที่ ๒๗  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นาง สมัย จันทะเสน อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๑ กก. และเงิน
-คุณ ขวัญชนก จำรัส และครอบครัว อาหาร๒๐ กก. อาหารแมว
๗ กก. ๒ กระสอบ ปลากระป๋อง ๑๐๐ กระป๋อง ถุงมือแพทย์
๒๐ กล่อง ถุงมือทำความสะอาด ๑๐ คู่ และเงิน
-คุณ ศุภชัย นิ่มอนงค์ และครอบครัว รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๒๕ กก.

วันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์
บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์
บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นาย จงถนอม คงศรี บริจาค เงิน ๕๐๐ บาท
-นาง ฉัตรปฏิมา ศรีภา
บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก.
.

 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๐
-คุณ อมรศักดิ์ รัตนะ บริจาคเงิน ๔,๒๐๘ บาท
-คุณ ดิษยา สิริปทุมพร ได้บริจาค อาหารสุนัข ๒๐ กก.
อาหารแมว ๗ กก. ๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-ร.ต. เดโช โพธิ์พันธิ์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ รัตนาภรณ์ จินวุติ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ภูทัด เผื่อนอุดม ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ 
ข้าว ๒ ถุง ปลากระป๋อง ๓  แพ็ค
-นาย เมตตาภนณ์ บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก. เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย เอกชัย อินทะจักร์ บริจาค อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๒ กระสอบ

วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
-ผบ.กฝท.พร้อมคณะ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก.
- คุณ คัทลียา จิมงคล คุณ ยุวดี เลิศศรีสถิต คุณ พิมพ์ชนก พัดเย็น บริจาคอารหารสุนัข
๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-คุณ พงษ์ศักษ์ ชาตสัก และ ครอบครัว คุณ กรรณิการ์ กอบสุข และ ครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ҷ

วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
-คณะ ผช.ผบ.ทร. ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัข และมอบเงินบริจาค
-น.ส. จันจิรา โพธา น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นายสุริยะ เนียมนัด บริจาคอาหารสุนัข 10 กก
-น.ส. พีรดา ลิ้มเลิศมงคล บริจาคอาหารสุนัข และอุปกรณ์ทำความสะอาดคอก

วันที่ ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
-น.ท จารุวัฒน์  นาทา และเพื่อนร่วมงาน บริจาค อุปกรณ์ทำความสะอาด
-นาย ไพบูลย์ บูลกุล บริจาคอาหารสุนัข
๒๐ กก. ๑ กระสอบ
-ร.ท.วัชรินทร์ เหลาแสง บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง โครงไก่สับ ๔ ถุง
ا

 

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
- คณะจากบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดคอกและทุนทรัพย์ช่วยเหลือ
๑๐,๐๐๐ บาท
-ครอบครัว สมปอง ทรัพย์อร่าม บริจาคไข่ไก่
-น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นาย สุริยะ เนียมนัด น.ส. บัณฑุวรรณ เนียมนัด บริจาคอาหาร ๒๐ กก.
-ครอบครัว โกมลรัตน์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-น.ส. ศิวพร ชอบเขตกลาง ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
ข้าว ๑ ถุง ปลากระป๋อง ๒ แพ็ค
-นาย คุณากร ศรีสะอาด ได้บริจาค อาหารสุนัข ๒ กระสอบ
-นาย ประจักร บุญวิเศษ ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
- คุณ ณัฐพล - จุฑามาศ - บราวนี บุญธีรชัย ได้บริจาค
อาหารสุนัข ๕ กระสอบ ข้าว ๖ ถุง
-น.ส.ประภาพร มูลเมา บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย ภฤศ เทียนทอง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
- น.ส วิชธุดา เสาดี บริจาค อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ
-น.ส. ณิชาภา สังฆทัศน์ บริจาค อาหารสุนัข 2 กระสอบ และยา
-สโมสรกรมสรรพาวุธทหารเรือ บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก.
.
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๐
-- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
บริจาคข้าวนึ่งขนาด ๕๐ กิโลกรัม
จำนวน ๒๐  กระสอบ
- วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ได้บริจาคอาหารสุนัข
และแมว จำนวน ๔๐ ก.ก
- น.ส. ฑิฆัมพร ชื่นศิริ ได้บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๖๐ ก.ก
- คุณ พัชร์วลัย จำเริญนิตยทาน นันทินี พลดงนอก
๖ กระสอบ

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ ดรัษ พุ่มพิศ และครอบครัว
บริจาคเงิน ๑,๙๐๐ บาท
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ มุทิตา อัครพัฒนผล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- วันที่ ๑๐ ก.ค, ๖๐ คุณ อนัสรีย์ เพชรขุ้ม คุณ ศรัญ
ญู ทองใบ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๔ กระสอบ

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐
-คุณณัฐพล คุณจุทามาศ บุญธีรชัย และสุนัขชื่อ บราวนี บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ ข้าวนึ่ง ขนาด ๑๔ กก.
จำนวน ๕ ถุง
-น.ส. สุภาพร คำขวัญ และครวบครัว ได้บริจาค อาหารสุนัข จำนวน ๔๐ ก.ก และ
ข้าวสาร จำนวน  ๔๕  ก.ก
-คุณ คณิน ปรีดาสวัสดิ์ ได้บริจาค
อาหารสุนัข ๘ กก. จำนวน ๒ ถุง
-คุณ โชติวุฒิ ผ่องเคหา ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๘๐ กก. น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-สิชาภัทร  นพธัญและเพื่อนๆ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐
- พ.จ.ต. ศราวุฒิ พรไพศาล และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.  ๒ กระสอบ
- โรงพยาบาลสัตว์พนัส น.สพ.พงศ์พันธ์ รัตนะธรรมมากร บริจาคยา Doxycycline ๑๘,๐๐๐  เม็ด
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐
- คุณ พรสุดา ใจงิ้วดำ บริจาคอาหาร ๑๐ กก
- น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงษ์
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
- ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ และ คุณสุดารัตน์ ประเสริฐลาภ
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก
- คุณ ชญานิษฐ ขาวผ่อง บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
- คุณ นริศา ประเสริฐสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๒๕ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ อนุมาศ เรืองศิริ และ คุณ วรพรรณ พรหมทอง
บริจาคอาหารสุนัข ๒ กระสอบ
- ร.อ.ญ. อรณี กระจ่างพล บริจาคอาหารสุนัขจำนวน
๒๐ กก.๑ กระสอบ
- น.ส กนกวรรณ นาตแก้ว
บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๑๐ กก.
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๐
-คุณ ชาญณรง แนวหล้า และ
คุณ ดวงใจ บุญรุ่ง
บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- กลุ่มรถ ALL SWIFT THAILAND
บริจาคอาหารสุนัข กระสอบละ ๑๐ กก.
๑๓ กระสอบ
วันที่ ๓ มี.ค.๖๐
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- นาย โชติอนันต์ ธนกุลธารินท์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.ปรารถนา สร้อยนาค
บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ kg
จำนวน ๓ ถุงและเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
- ผบ.กฝท.ศฝ.นย.และคณะ
ได้มาบริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๑๐ กระสอบ
วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐
- นาง เพ็ญศรี กุลศิลาฤทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ ทิวา น บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- คุณ ปรางทราย โพธิพิทักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
- คุณเฉลิมศักดิ์ เรือนทอง บริจาคอาหารสุนัขและแมวขนาด
๒๐ กก.จำนวน ๒ กระสอบ
- คุณ สรคมน์ กรรณิการ์ สุริยชาติ บุญจำเริญ
บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-บจก.เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น A pro ๔ กระสอบ
- คุณ จิตรลดา ทะนันชัย คุณ พนิตนันท์ รักยา
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย สมชาย ยลสุริยัน และนาง เนตรนภา พงษ์ตุ้ย
บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง ถุงละ ๑๕ กก.
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ แอ๋มและเพื่อนๆ บริจาคเงิน ๑,๗๐๐.- บาท
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐
- คุณ ชุลีพร ดวงประทุมมา
คุณ ณัฐพงษ์ ดวงประทุมมา
คุณ สุฑามาศ ลายประดิษฐ์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ
-
 คุณ ภิญญาพัชญ์  พัชรพันธุ์กร และเพื่อน
ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน  ๔๐ ก.ก.
- คุณ ณัฐธยาน์  อ้นขวัญเมือง ได้บริจาค
ข้าว ๒  ถุง และอาหารแมว ๒๐ ก.ก.
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
- คุณ ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ คุณ สุดารัตน์ ประเสริฐลาภ
คุณ วรรธนสัญจน์ บุญสกุล
คุณ สุชาดา ฉิมพาลี
ได้บริจาคอาหารสุนัข ๙๐ กก.
-คุณ  นันทพร จุลศักดิ์
ได้บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
- คุณ นภัสวรรณ ภาชนะ บริจาคอาหารสุนัข
๖๐ กก. ไม้กวาด ๑๐ อัน
-นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์  บริจาคอาหารสุนัข
๑๐ กก. และ ข้าวสาร ๑๕ กก
- น.ส. อนุสรา สีอาด บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
       
   

ความภาคภูมิใจของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ประจักษ์ด้วยการทำงานครับ
https://youtu.be/riBAi3aEmK

1. ฝึกสุนัข Rain
2. ฝึกสุนัข พัน.ลว.นย.
3. ฝึกสุนัข Rain
4. สาธิตความสามารถสุนัข
ศูนย์อภิบาลสุนัข ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร
((๑) ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ นย. ปัจจุบัน
และการก่อสร้างขยายเฟสที่ ๒
(๒) ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ นย. ปัจจุบัน
และการก่อสร้างขยายเฟสที่ ๒
น.ต.สัมพันธ์ ส. ได้ให้การรักษาสุนัขฯ
ความคืบหน้าในการสร้างห้องน้ำ
และห้องส้วมของศูนย์สุนัขฯเสร็จเรียบร้อย
       

 

web counter
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ประสาน นาวาเอก เกรียงไกร รุ่งเรือง โทร. 081 897 4205
โทร. 02 4661180 ต่อ 61042 Email : rtmc.dogcare@gmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/people/ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด-ทร-โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ออกแบบ/ผู้ดูแลระบบ พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
เมื่อ 1 มีนาคม 2558