:: Naval stary dog care center /โครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยินดีต้อนรับ ::

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/
ผู้สนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ของกองทัพเรือ
โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 

โครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๑. ชื่อโครงการ             “ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน”
๒. หน่วยรับผิดชอบโครงการ   หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   พล.ร.ต.เกรียงเดช  รัตนปัญญากุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วัตถุประสงค์
๑. บริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรืออย่างยั่งยืน ลดจำนวนสุนัขจรจัดที่กระจาย อยู่นอกบ้านเรือน และแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้ สุนัขมีสภาพอดอยาก เจ็บป่วย สร้างปัญหาด้าน สุขอนามัยในชุมชน
๒. พัฒนาการจัดการและพื้นที่ศูนย์อภิบาลสุนัขที่กองเรือยุทธการ และศูนย์ฝึกทหารใหม่
๓. สร้างศูนย์อภิบาลสุนัขแห่งใหม่ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสามารถควบคุมจำกัดและลดปริมาณจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ภายใน ๗ ปี
     ๒. ไม่มีผลกระทบเชิงลบ ที่เกิดจากสุนัขจรจัด ในโครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     ๓ เป็นศูนย์ที่ให้มีความรู้ความชำนาญในการด้านการเลี้ยงดูสุนัขและให้ความรู้เชิงสันทนาการกับ
คณะบุคคลทั่วไปที่เข้ามา ทำกิจกรรมในพื้นที่ โดย ประกอบด้วยคุณธรรม จิตสาธารณะ ตามมาตรฐาน
และยั่งยืนตามที่ ทร. กำหนด

-------------  

สถานการณ์สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ในปัจจุบัน
กองเรือยุทธการมีสุนัข ๓๕๐ ตัว แมว ๘๐ ตัว ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สุนัข ๒๕๐ ตัว
กำหนดสร้างขยายพื้นที่อุปการะสุนัขเพิ่มจากที่กองทัพเรือเคยดำเนินการอยู่ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เพื่อแยกเป็น ๓ พื้นที่เพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้อยู่อย่างแออัด
ดำเนินปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยสุนัขจรจัดที่กองเรือยุทธการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีเป้าหมายคือการรับอุปการะสุนัขได้พื้นที่ละ ๕๐๐ ตัว แมว ๑๐๐ ตัว โดยนอกจากการรับอุปการะ สุนัขจรจัด ทำหมัน รักษาโรคแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีภาระในการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัข และสุนัขโต ที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังและมีทักษะพิเศษเพื่อใช้ในราชการ ตลอดจนส่งต่อให้
ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป     

 
 รายละเอียดโครงการฯ

 

ภูมิทัศน์ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
:: ::

   
       
   

วันที่  ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย พร้อมคณะ อาหารสุนัข ๒๐ กก. ๘ กระสอบ อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ สำลี ๒ ถุง เงินจำนวน ๓,๓๐๐ บาท
-นาง ณิชนินทน์ สุทธิแสน อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
-นางสาว นิชานันด์ ศรีคำม่วน อาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑ กก.
-คุณ พิณทิพย์ จันดี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๕ กระสอบ
-คุณ สรรเสริญ สุจิตจร ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคลและพนักงานหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ได้มาทำกิจกรรม
มอบเงิน อาหารสุนัข และอุปกรณ์

วันที่ ๒๓  – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
-คณะ Myup Family บริจาค อาหารสุนัข ๑๐๐. กก. ไม้กวาด ๑๒ ด้าม น้ำยาทำความสะอาด ๑๒ แกลลอน แปลงทำความสะอาด ๑๒ อัน ขนมสุนัข
๑๐ ห่อ เงินบริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
-นาย สมบูรณ์ เจริญโรจนาวณิชย์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก.
-ส.อ. จิรายุทธ วสพารกูร น.ส. พจนา สำเภาเงิน น.ส. พจน์ สำเภาเงิน นาง นิยม สำเภาเงิน บริจาค ข้าวสาร ๓ กก.
-นาย ชัยฤทธิ์ วงศ์กูล นาง ญาณิคำ วงศ์กูล บริจาค อาหารสุนัข ๖๐ กก.

วันที่ ๒๗  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นาง สมัย จันทะเสน อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๑ กก. และเงิน
-คุณ ขวัญชนก จำรัส และครอบครัว อาหาร๒๐ กก. อาหารแมว
๗ กก. ๒ กระสอบ ปลากระป๋อง ๑๐๐ กระป๋อง ถุงมือแพทย์
๒๐ กล่อง ถุงมือทำความสะอาด ๑๐ คู่ และเงิน
-คุณ ศุภชัย นิ่มอนงค์ และครอบครัว รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๒๕ กก.

วันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์
บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์
บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นาย จงถนอม คงศรี บริจาค เงิน ๕๐๐ บาท
-นาง ฉัตรปฏิมา ศรีภา
บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก.

 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๐
-คุณ อมรศักดิ์ รัตนะ บริจาคเงิน ๔,๒๐๘ บาท
-คุณ ดิษยา สิริปทุมพร ได้บริจาค อาหารสุนัข ๒๐ กก.
อาหารแมว ๗ กก. ๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-ร.ต. เดโช โพธิ์พันธิ์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ รัตนาภรณ์ จินวุติ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ภูทัด เผื่อนอุดม ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ 
ข้าว ๒ ถุง ปลากระป๋อง ๓  แพ็ค
-นาย เมตตาภนณ์ บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก. เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย เอกชัย อินทะจักร์ บริจาค อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๒ กระสอบ

วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
-ผบ.กฝท.พร้อมคณะ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก.
- คุณ คัทลียา จิมงคล คุณ ยุวดี เลิศศรีสถิต คุณ พิมพ์ชนก พัดเย็น บริจาคอารหารสุนัข
๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-คุณ พงษ์ศักษ์ ชาตสัก และ ครอบครัว คุณ กรรณิการ์ กอบสุข และ ครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
-คณะ ผช.ผบ.ทร. ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัข และมอบเงินบริจาค
-น.ส. จันจิรา โพธา น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นายสุริยะ เนียมนัด บริจาคอาหารสุนัข 10 กก
-น.ส. พีรดา ลิ้มเลิศมงคล บริจาคอาหารสุนัข และอุปกรณ์ทำความสะอาดคอก

วันที่ ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
-น.ท จารุวัฒน์  นาทา และเพื่อนร่วมงาน บริจาค อุปกรณ์ทำความสะอาด
-นาย ไพบูลย์ บูลกุล บริจาคอาหารสุนัข
๒๐ กก. ๑ กระสอบ
-ร.ท.วัชรินทร์ เหลาแสง บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง โครงไก่สับ ๔ ถุง

 

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
- คณะจากบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดคอกและทุนทรัพย์ช่วยเหลือ
๑๐,๐๐๐ บาท
-ครอบครัว สมปอง ทรัพย์อร่าม บริจาคไข่ไก่
-น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นาย สุริยะ เนียมนัด น.ส. บัณฑุวรรณ เนียมนัด บริจาคอาหาร ๒๐ กก.
-ครอบครัว โกมลรัตน์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-น.ส. ศิวพร ชอบเขตกลาง ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
ข้าว ๑ ถุง ปลากระป๋อง ๒ แพ็ค
-นาย คุณากร ศรีสะอาด ได้บริจาค อาหารสุนัข ๒ กระสอบ
-นาย ประจักร บุญวิเศษ ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
- คุณ ณัฐพล - จุฑามาศ - บราวนี บุญธีรชัย ได้บริจาค
อาหารสุนัข ๕ กระสอบ ข้าว ๖ ถุง
-น.ส.ประภาพร มูลเมา บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย ภฤศ เทียนทอง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
- น.ส วิชธุดา เสาดี บริจาค อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ
-น.ส. ณิชาภา สังฆทัศน์ บริจาค อาหารสุนัข 2 กระสอบ และยา
-สโมสรกรมสรรพาวุธทหารเรือ บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก.
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๐
-- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
บริจาคข้าวนึ่งขนาด ๕๐ กิโลกรัม
จำนวน ๒๐  กระสอบ
- วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ได้บริจาคอาหารสุนัข
และแมว จำนวน ๔๐ ก.ก
- น.ส. ฑิฆัมพร ชื่นศิริ ได้บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๖๐ ก.ก
- คุณ พัชร์วลัย จำเริญนิตยทาน นันทินี พลดงนอก
๖ กระสอบ

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ ดรัษ พุ่มพิศ และครอบครัว
บริจาคเงิน ๑,๙๐๐ บาท
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ มุทิตา อัครพัฒนผล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- วันที่ ๑๐ ก.ค, ๖๐ คุณ อนัสรีย์ เพชรขุ้ม คุณ ศรัญ
ญู ทองใบ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๔ กระสอบ

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐
-คุณณัฐพล คุณจุทามาศ บุญธีรชัย และสุนัขชื่อ บราวนี บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ ข้าวนึ่ง ขนาด ๑๔ กก.
จำนวน ๕ ถุง
-น.ส. สุภาพร คำขวัญ และครวบครัว ได้บริจาค อาหารสุนัข จำนวน ๔๐ ก.ก และ
ข้าวสาร จำนวน  ๔๕  ก.ก
-คุณ คณิน ปรีดาสวัสดิ์ ได้บริจาค
อาหารสุนัข ๘ กก. จำนวน ๒ ถุง
-คุณ โชติวุฒิ ผ่องเคหา ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๘๐ กก. น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-สิชาภัทร  นพธัญและเพื่อนๆ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐
- พ.จ.ต. ศราวุฒิ พรไพศาล และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.  ๒ กระสอบ
- โรงพยาบาลสัตว์พนัส น.สพ.พงศ์พันธ์ รัตนะธรรมมากร บริจาคยา Doxycycline ๑๘,๐๐๐  เม็ด
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐
- คุณ พรสุดา ใจงิ้วดำ บริจาคอาหาร ๑๐ กก
- น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงษ์
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
- ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ และ คุณสุดารัตน์ ประเสริฐลาภ
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก
- คุณ ชญานิษฐ ขาวผ่อง บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
- คุณ นริศา ประเสริฐสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๒๕ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ อนุมาศ เรืองศิริ และ คุณ วรพรรณ พรหมทอง
บริจาคอาหารสุนัข ๒ กระสอบ
- ร.อ.ญ. อรณี กระจ่างพล บริจาคอาหารสุนัขจำนวน
๒๐ กก.๑ กระสอบ
- น.ส กนกวรรณ นาตแก้ว
บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๑๐ กก.
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๐
-คุณ ชาญณรง แนวหล้า และ
คุณ ดวงใจ บุญรุ่ง
บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- กลุ่มรถ ALL SWIFT THAILAND
บริจาคอาหารสุนัข กระสอบละ ๑๐ กก.
๑๓ กระสอบ
วันที่ ๓ มี.ค.๖๐
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- นาย โชติอนันต์ ธนกุลธารินท์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.ปรารถนา สร้อยนาค
บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ kg
จำนวน ๓ ถุงและเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
- ผบ.กฝท.ศฝ.นย.และคณะ
ได้มาบริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๑๐ กระสอบ
วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐
- นาง เพ็ญศรี กุลศิลาฤทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ ทิวา น บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- คุณ ปรางทราย โพธิพิทักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
- คุณเฉลิมศักดิ์ เรือนทอง บริจาคอาหารสุนัขและแมวขนาด
๒๐ กก.จำนวน ๒ กระสอบ
- คุณ สรคมน์ กรรณิการ์ สุริยชาติ บุญจำเริญ
บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-บจก.เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น A pro ๔ กระสอบ
- คุณ จิตรลดา ทะนันชัย คุณ พนิตนันท์ รักยา
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย สมชาย ยลสุริยัน และนาง เนตรนภา พงษ์ตุ้ย
บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง ถุงละ ๑๕ กก.
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ แอ๋มและเพื่อนๆ บริจาคเงิน ๑,๗๐๐.- บาท
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐
- คุณ ชุลีพร ดวงประทุมมา
คุณ ณัฐพงษ์ ดวงประทุมมา
คุณ สุฑามาศ ลายประดิษฐ์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ
-
 คุณ ภิญญาพัชญ์  พัชรพันธุ์กร และเพื่อน
ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน  ๔๐ ก.ก.
- คุณ ณัฐธยาน์  อ้นขวัญเมือง ได้บริจาค
ข้าว ๒  ถุง และอาหารแมว ๒๐ ก.ก.
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
- คุณ ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ คุณ สุดารัตน์ ประเสริฐลาภ
คุณ วรรธนสัญจน์ บุญสกุล
คุณ สุชาดา ฉิมพาลี
ได้บริจาคอาหารสุนัข ๙๐ กก.
-คุณ  นันทพร จุลศักดิ์
ได้บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
- คุณ นภัสวรรณ ภาชนะ บริจาคอาหารสุนัข
๖๐ กก. ไม้กวาด ๑๐ อัน
-นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์  บริจาคอาหารสุนัข
๑๐ กก. และ ข้าวสาร ๑๕ กก
- น.ส. อนุสรา สีอาด บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
       
   

ความภาคภูมิใจของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ประจักษ์ด้วยการทำงานครับ
https://youtu.be/riBAi3aEmK

1. ฝึกสุนัข Rain
2. ฝึกสุนัข พัน.ลว.นย.
3. ฝึกสุนัข Rain
4. สาธิตความสามารถสุนัข
ศูนย์อภิบาลสุนัข ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(๑) ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ นย. ปัจจุบัน
และการก่อสร้างขยายเฟสที่ ๒
(๒) ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ นย. ปัจจุบัน
และการก่อสร้างขยายเฟสที่ ๒
น.ต.สัมพันธ์ ส. ได้ให้การรักษาสุนัขฯ
ความคืบหน้าในการสร้างห้องน้ำ
และห้องส้วมของศูนย์สุนัขฯเสร็จเรียบร้อย
       

 

web counter
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ประสาน นาวาเอก เกรียงไกร รุ่งเรือง โทร. 081 897 4205
โทร. 02 4661180 ต่อ 61042 Email : rtmc.dogcare@gmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/people/ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด-ทร-โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ออกแบบ/ผู้ดูแลระบบ พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
เมื่อ 1 มีนาคม 2558