กิจกรรมย้อนหลังโครงการสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจำปี ๒๕๖๐
       

วันที่  ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-พล.ร.ต. บุลกร ไชศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-จ.อ. ธีรพล แม้นมณี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.อ. วิเชียร นิลตีบ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย อนุชา จันทร์พูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-พ.จ.อ. นิพนธ์ พันธ์ไชสง บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กก. เดตตอล ๒ ขวด
-นาย ชัยยง ทัศนิตย์ บริจาคข้าวสาร ๔๙ กก.

วันที่  ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ ภคพร ขอวัฒนะกุน บริจาคเงิน จำนวน ๘๐๐ บาท
-น.ส. เบญจวรรณ สายจันทร์ ทศพรรณ สายจันทร์
บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
-โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง โปรแกรมEP ม.๔.๑ ได้มาทำกิจกรรมล้างคอกสุนัขและบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด
-น.ส. ปุณยวีร์ ศรีพูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ไชยกร กาปัญญา ได้บริจาคอาหารสุนัข ๖๕ กก.
-คุณ พรพัทธา และคุณ เสาวณีย์ บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๒๐ กก.
-คุณ สมชาย ยลสุริยัน บริจาค ข้าวสาร ๑๕ กก.

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐
หมอเตย จากโรงบาลสัตว์สัตหีบ
หมอบุ๋ม หมอขิมจากโรงบาลสัตว์นาจอมเทียน ได้มาทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้ตัวเมีย
น้องเบส จากบริษัท NP Intetrade
ได้นำเครื่อง ควบคุมปริมาณน้ำเกลือ และ เครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา มาช่วยรักษาสุนัข

วันที่  ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-นาง นภัสสร นิ่มประคอง บริจาค อาหารเม็ด ๕๐ กก.
-คุณ ศศิณา ประดิษฐอุกฤษฎ์ บริจาค อาหาร และ ยารักษาโรค
-คุณ ธีระนันท์ ขันติวงศ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส ดาริกา ฉายสินสอน บริจาคเงินสด ๗๐๐ บาท
-น.ส ประธนาลี สุวรรณรัตน์ บริจาค อาหารสุนัข ๔๔ กก. 
เงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ แพรวพรรณ บุญเม่น ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๖ กก.
เงิน ๕๐๐ บาท

วันที่  ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทำกิจกรรมและบริจาคอาหารสุนัข
-นางสาว กิตติธร จุกมะณี อาหารเม็ด ๑๐ กก.
เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ กนกวรรณ นาลาแก้ว อาหาร ๕๐ กก.
เงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ จิรพงษ์ จิเวกวิณ อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ อณัศกรณ์ อาหาร ๔๐ กก.

วันที่  ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-น.ส. นพมาศ เตชะตน บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก.
-น.ส. หรรษา ทองมนต์ ได้บริจากอาหาร ๕๐ กก.
และเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย พรพล สันตินิธิกุล ได้บริจาคอาหาร ๒๑ กก.
-คุณ นุ๊ก ต่าย แคน อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.กุสุมา โกมร อาหารสุนัข ๑๐ กก. และ ยารักษาโรค
-น.ส. สุกัญญา ภูดิน ลริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. และอาหารแมว
-หมอ ทวี สุทธ์ประภา ได้บริจาคเงิน ๒,๔๐๐ บาท

วันที่  ๔ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ นพดล สมทถา บริจาคข้าวสาร ๓๕ กก.
-คุณจิตชนก หมีนิ่ม และเพื่อนๆ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. และถุงมือ ๑ กล่อง และ ผ้าปิดปาก ๑ กล่อง
-คุณ พัชรินทร์ ศรีงาม บริจาคอาหารสุนัข
๑๗๐ กก. ทรายแมว ๑ ถุง
-คุณ ศิริพร ปุ่มทอง บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่  ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
-น.ต. ประทีป แซ่มซ้อย บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก
-น.ส. นิศศา โกฏิกุล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก
-น.ส. ภิภัสรา และ น้องปูปลา ได้บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก. อาหารกระป๋อง ๒ ลัง
-นาง วันเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ และครอบครัว ได้บริจาคเงิน ๑,๖๐๐ บาท
-นางสาว ประภากร ประมวลวงศ์ บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก. อาหารแมว ๑ ถุง น้ำยาอาบน้ำสุนัข และขนมสุนัข ๒ ถุง
-พล.ร.ต. นุกร ไชยศรี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
-คุณ ทิวา สิงห์ทอง ได้บริจารอาหารสุนัข ๓๐ กก
-คุณ นฤมล รุ่งแสงจันทร์ บริจาคเข็มฉีดยา ๑๒ กล่อง นีโอเทป ๑โหล ถุงมือ m ๒ กล่อง กระดาษอเนกประสงค์ ๔ ม้วน

วันที่ ๒๗  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นาง สมัย จันทะเสน อาหารสุนัข ๒๐ กก.
ข้าวสาร ๑ กก. และเงิน
-คุณ ขวัญชนก จำรัส และครอบครัว อาหาร๒๐ กก. อาหารแมว ๗ กก. ๒ กระสอบ ปลากระป๋อง
๑๐๐ กระป๋อง ถุงมือแพทย์ ๒๐ กล่อง ถุงมือทำความสะอาด ๑๐ คู่ และเงิน
-คุณ ศุภชัย นิ่มอนงค์ และครอบครัว รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๒๕ กก.

วันที่  ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย พร้อมคณะ อาหารสุนัข ๒๐ กก.
๘ กระสอบ อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ สำลี ๒ ถุง
เงินจำนวน ๓,๓๐๐ บาท
-นาง ณิชนินทน์ สุทธิแสน อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
-นางสาว นิชานันด์ ศรีคำม่วน อาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑ กก.
-คุณ พิณทิพย์ จันดี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๕ กระสอบ
-คุณ สรรเสริญ สุจิตจร ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคลและพนักงานหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ได้มาทำกิจกรรม มอบเงิน อาหารสุนัข และอุปกรณ์

วันที่ ๒๓  – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
-คณะ Myup Family บริจาค อาหารสุนัข ๑๐๐. กก. ไม้กวาด ๑๒ ด้าม น้ำยาทำความสะอาด ๑๒ แกลลอน แปลงทำความสะอาด ๑๒ อัน ขนมสุนัข ๑๐ ห่อ เงินบริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
-นาย สมบูรณ์ เจริญโรจนาวณิชย์
บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก.
-ส.อ. จิรายุทธ วสพารกูร น.ส. พจนา สำเภาเงิน น.ส. พจน์ สำเภาเงิน นาง นิยม สำเภาเงิน
บริจาค ข้าวสาร ๓ กก.
-นาย ชัยฤทธิ์ วงศ์กูล นาง ญาณิคำ วงศ์กูล
บริจาค อาหารสุนัข ๖๐ กก.

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์ บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์ บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นาย จงถนอม คงศรี บริจาค เงิน ๕๐๐ บาท
-นาง ฉัตรปฏิมา ศรีภา บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก.

วันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๐
-คุณ อมรศักดิ์ รัตนะ บริจาคเงิน ๔,๒๐๘ บาท
-คุณ ดิษยา สิริปทุมพร ได้บริจาค อาหารสุนัข
๒๐ กก. อาหารแมว ๗ กก. ๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-ร.ต. เดโช โพธิ์พันธิ์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ รัตนาภรณ์ จินวุติ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ภูทัด เผื่อนอุดม ได้บริจาค อาหารสุนัข
๑ กระสอบ  ข้าว ๒ ถุง ปลากระป๋อง ๓  แพ็ค
-นาย เมตตาภนณ์ บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก.
เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย เอกชัย อินทะจักร์ บริจาค อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๒ กระสอบ

วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
-ผบ.กฝท.พร้อมคณะ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก.
- คุณ คัทลียา จิมงคล คุณ ยุวดี เลิศศรีสถิต คุณ พิมพ์ชนก พัดเย็น บริจาคอารหารสุนัข ๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-คุณ พงษ์ศักษ์ ชาตสัก และ ครอบครัว คุณ กรรณิการ์ กอบสุข และ ครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
-คณะ ผช.ผบ.ทร. ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัข และมอบเงินบริจาค
-น.ส. จันจิรา โพธา น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นายสุริยะ เนียมนัด บริจาคอาหารสุนัข 10 กก
-น.ส. พีรดา ลิ้มเลิศมงคล บริจาคอาหารสุนัข และอุปกรณ์ทำความสะอาดคอก

วันที่ ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
-น.ท จารุวัฒน์  นาทา และเพื่อนร่วมงาน บริจาค อุปกรณ์ทำความสะอาด
-นาย ไพบูลย์ บูลกุล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
-ร.ท.วัชรินทร์ เหลาแสง บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง โครงไก่สับ ๔ ถุง

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
-คณะจากบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดคอกและ
ทุนทรัพย์ช่วยเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
-ครอบครัว สมปอง ทรัพย์อร่าม บริจาคไข่ไก่
-น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นาย สุริยะ เนียมนัด
น.ส. บัณฑุวรรณ เนียมนัด บริจาคอาหาร ๒๐ กก.
-ครอบครัว โกมลรัตน์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-น.ส. ศิวพร ชอบเขตกลาง ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ ข้าว ๑ ถุง ปลากระป๋อง ๒ แพ็ค
-นาย คุณากร ศรีสะอาด ได้บริจาค อาหารสุนัข ๒ กระสอบ
-นาย ประจักร บุญวิเศษ ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
-คุณ ณัฐพล - จุฑามาศ - บราวนี บุญธีรชัย ได้บริจาค อาหารสุนัข ๕ กระสอบ ข้าว ๖ ถุง
-น.ส.ประภาพร มูลเมา บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย ภฤศ เทียนทอง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส วิชธุดา เสาดี บริจาค อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ
-น.ส. ณิชาภา สังฆทัศน์ บริจาค อาหารสุนัข 2 กระสอบ และยา
-สโมสรกรมสรรพาวุธทหารเรือ บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก.

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ ดรัษ พุ่มพิศ และครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๙๐๐ บาท
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ มุทิตา อัครพัฒนผล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- วันที่ ๑๐ ก.ค, ๖๐ คุณ อนัสรีย์ เพชรขุ้ม คุณ ศรัญญู ทองใบ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๔ กระสอบ

วันที่ ๑ ก.ค. ๖๐
-- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี บริจาคข้าวนึ่ง ขนาด ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐  กระสอบ
- วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ได้บริจาคอาหารสุนัข
และ แมว จำนวน ๔๐ ก.ก
- น.ส. ฑิฆัมพร ชื่นศิริ ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๖๐ ก.ก
- คุณ พัชร์วลัย จำเริญนิตยทาน
และคุณ นันทินี พลดงนอก ๖ กระสอบ
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐
-คุณณัฐพล คุณจุทามาศ บุญธีรชัย และสุนัขชื่อ บราวนี บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ ข้าวนึ่ง ขนาด ๑๔ กก.
จำนวน ๕ ถุง
-น.ส. สุภาพร คำขวัญ และครวบครัว ได้บริจาค อาหารสุนัข จำนวน ๔๐ ก.ก และ
ข้าวสาร จำนวน  ๔๕  ก.ก
-คุณ คณิน ปรีดาสวัสดิ์ ได้บริจาค
อาหารสุนัข ๘ กก. จำนวน ๒ ถุง
-คุณ โชติวุฒิ ผ่องเคหา ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๘๐ กก. น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-สิชาภัทร  นพธัญและเพื่อนๆ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐
- พ.จ.ต. ศราวุฒิ พรไพศาล และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.  ๒ กระสอบ
- โรงพยาบาลสัตว์พนัส น.สพ.พงศ์พันธ์ รัตนะธรรมมากร บริจาคยา Doxycycline ๑๘,๐๐๐  เม็ด
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐
-
คุณ พรสุดา ใจงิ้วดำ บริจาคอาหาร ๑๐ กก
- น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงษ์
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
- ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ และ คุณสุดารัตน์ ประเสริฐลาภ
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก
- คุณ ชญานิษฐ ขาวผ่อง บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
- คุณ นริศา ประเสริฐสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๒๕ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ อนุมาศ เรืองศิริ และ คุณ วรพรรณ พรหมทอง
บริจาคอาหารสุนัข ๒ กระสอบ
- ร.อ.ญ. อรณี กระจ่างพล บริจาคอาหารสุนัขจำนวน
๒๐ กก.๑ กระสอบ
- น.ส กนกวรรณ นาตแก้ว
บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๑๐ กก.
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๐
-คุณ ชาญณรง แนวหล้า และ
คุณ ดวงใจ บุญรุ่ง
บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- กลุ่มรถ ALL SWIFT THAILAND
บริจาคอาหารสุนัข กระสอบละ ๑๐ กก.
๑๓ กระสอบ

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- นาย โชติอนันต์ ธนกุลธารินท์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.ปรารถนา สร้อยนาค
บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ kg
จำนวน ๓ ถุงและเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
- ผบ.กฝท.ศฝ.นย.และคณะ
ได้มาบริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๑๐ กระสอบ

วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐
- นาง เพ็ญศรี กุลศิลาฤทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ ทิวา น บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- คุณ ปรางทราย โพธิพิทักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
- คุณเฉลิมศักดิ์ เรือนทอง บริจาคอาหารสุนัขและแมวขนาด ๒๐ กก.จำนวน ๒ กระสอบ
- คุณ สรคมน์ กรรณิการ์ สุริยชาติ บุญจำเริญ บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-บจก.เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น A pro ๔ กระสอบ
- คุณ จิตรลดา ทะนันชัย คุณ พนิตนันท์ รักยา บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย สมชาย ยลสุริยัน และนาง เนตรนภา พงษ์ตุ้ย บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง ถุงละ ๑๕ กก.
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ แอ๋มและเพื่อนๆ บริจาคเงิน ๑,๗๐๐.- บาท
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐
- คุณ ชุลีพร ดวงประทุมมา
คุณ ณัฐพงษ์ ดวงประทุมมา
คุณ สุฑามาศ ลายประดิษฐ์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ
-
 คุณ ภิญญาพัชญ์  พัชรพันธุ์กร และเพื่อน
ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน  ๔๐ ก.ก.
- คุณ ณัฐธยาน์  อ้นขวัญเมือง ได้บริจาค
ข้าว ๒  ถุง และอาหารแมว ๒๐ ก.ก.
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
- คุณ ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ คุณ สุดารัตน์ ประเสริฐลาภ คุณ วรรธนสัญจน์ บุญสกุล
คุณ สุชาดา ฉิมพาลี
ได้บริจาคอาหารสุนัข ๙๐ กก.
-คุณ  นันทพร จุลศักดิ์
ได้บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
- คุณ นภัสวรรณ ภาชนะ บริจาคอาหารสุนัข
๖๐ กก. ไม้กวาด ๑๐ อัน
-นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์  บริจาคอาหารสุนัข
๑๐ กก. และ ข้าวสาร ๑๕ กก
- น.ส. อนุสรา สีอาด บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
วันที่ ๑ ม.ค. ๖๐
- คุณ สมชาย ยลสุริยัน ได้บริจาค
อาหารสุนัข จำนวน ๑ กระสอบ
- คุณ ธนกร วิริยะเปียรสุข ได้บริจาค
อาหารสุนัข จำนวน ๔๕ กก
วันที่ ๒ ม.ค. ๖๐
- คุณ กานดา รังสีบริรักษ์ ได้บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๖๐ กก
.