Naval stary dog care center /ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

โครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๑. ชื่อโครงการ “ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน”
๒. หน่วยรับผิดชอบโครงการ   หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ     รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔. หลักการและเหตุผล
    ๔.๑ ความเป็นมา
           ปัจจุบันสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Society for the Protection of Animals (WPSA) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ ๖ ภารกิจ หนึ่งในนั้นได้แก่ การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง มีสาระสำคัญในเรื่อง การควบคุมประชากรสัตว์จรจัด อย่างมีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือในเรื่องของสุนัขจรจัด ที่ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จัดตั้งโครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ของหน่วย ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยที่ได้ดำเนินการแล้ว ๒ หน่วย ได้แก่ กองเรือยุทธการ และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับผิดชอบดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน
          ในส่วนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการทหารเรือได้กรุณาสั่งการให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุนับจรจัด
ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถรองรับและบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัด ตามนโยบายกองทัพเรือ
ได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
    ๔.๒ ปัญหาและสาเหตุ
          หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ มีการจัดตั้งหน่วยกำลัง เป็นลักษณะค่ายทหาร
ตามพื้นที่รับผิดชอบภายในประกอบด้วย อาคารที่ทำการ บ้านพักข้าราชการ โรงครัว โรงประกอบเลี้ยง ตลาด สนามกีฬา
และพื้นที่ฝึก มีลักษณะเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ในตัว อันมีปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเกิดปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่โดยง่าย เช่น
แหล่งอาหาร พื้นที่หลบซ่อน ช่วงเวลาปฏิบัติงานของกำลังพล รวมถึงการขาดความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัข มีผล
ทำให้เกิดช่องว่างในการควบคุม ทั้งในเรื่องของขอบเขตและจำนวนของสุนัขที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมา
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด หรือสัตวแพทย์ของหน่วยราชการ มีไม่เพียงพอ
จึงทำให้ปัญหามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
           ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากสุนัขจรจัด เช่น โรคพิษสุนัขบ้า อุบัติเหตุบนเส้นทางสัญจร
การเพิ่มจำนวนของสุนัข อีกทั้งเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยราชการและสภาพแวดล้อมของชุมชนภายในค่าย
รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข อันเป็นเป้าหมายหลักนโยบายของกองทัพเรือ ในการนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จึงจัดทำโครงการดูแลสุนัขจรจัดขึ้น โดยใช้ชื่อ “ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน”
เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามหลักวิชาการ หลักคุณธรรม หลักจริยธรรม แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของกำลังพลให้รับทราบถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนรวมในการรับผิดชอบ
ต่อสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยมอบให้ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
    ๕.๑ สามารถควบคุมจำนวน และสร้างคุณภาพชีวิตของสุนัขให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
    ๕.๒ ขจัดมลภาวะ และผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากสุนัขจรต่อชุมชน
    ๕.๓ สามารถเพิ่มโอกาสให้กับสุนัขในการกระจายออกสู่สังคมภายนอก
    ๕.๔ สามารถเพิ่มความรู้ให้กับบุคคลที่เลี้ยงสุนัข และเพิ่มพูนความรับผิดชอบต่อสุนัขอย่างแท้จริง
    ๕.๕ สามรถบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทัพเรือภายใน ๗ ปี
๖. วิธีดำเนินการ   การดำเนินการ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๖ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ สำรวจและกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง
            คณะกรรมการฯ (นย.) สำรวจและเสนอพื้นที่ให้คณะกรรมการฯ (ทร.)พิจารณาปัจจุบันได้กำหนด
พื้นที่ในการก่อสร้าง บริเวณทางเข้ากองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมเนื่องด้วย
ห่างไกลชุมชน สามารถขยายพื้นที่เพิ่มเติมๆได้ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และสามารถดำเนินการด้านสาธารณูปโภค
ได้โดยง่าย มีความร่มรื่น อันเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของสุนัข
ขั้นที่ ๒ ร่าง/ปรับปรุงแบบ
            มอบหมายให้ กองพันทหารช่าง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ดำเนินการร่างแบบตามที่ได้รับ
คำแนะนำจากการประชุมของคณะทำงานกองทัพเรือ และจากการรวบรวมข้อดี-ข้อเสีย ของศูนย์รับเลี้ยง
สุนัขจรจัดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และสามารถรองรับการดำเนินการภายในให้ได้มากที่สุด
ขั้นที่ ๓ ประชาสัมพันธ์/สำรวจจำนวนสุนัข/ขึ้นทะเบียน/ควบคุมการเลี้ยง
            ปัจจุบันได้เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มีสุนัขในครอบครองได้รับทราบ และเตรียมการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อหน่วยต้นสังกัด
พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว จำนวนประมาณ ๓๕๐ ตัว
และเตรียมดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขที่มีเจ้าของ พร้อมทั้งออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัข
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ขั้นที่ ๔ การก่อสร้าง
            มอบหมายให้ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน เป็นหน่วยในการก่อสร้างเข้าปรับปรุงพื้นที่และวางผัง
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยใช้ทรัพยากรของหน่วย ปัจจุบันได้ทำการปรับพื้นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ร่มรื่นโดยคำนึงถึงผลต่อสุขภาพจิตสุนัขเป็นอันดับแรก และเพื่อรองรับ
การเยี่ยมชมของหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก ในการจัดการแสดงสุนัขในอนาคตต่อไป
ขั้นที่ ๕ การบริหารจัดการภายใน
            การดำเนินการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ มีการดำเนินการตามขั้นตอน การประชาสัมพันธ์ การสำรวจ
การจับสุนัข การทำหมัน การกักกันโรคสุนัข การฝึกสุนัข การหารายได้ และการกระจายสุนัขสู่ภายนอก ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการ คือการดูแลด้วยความรัก และการแบ่งปั่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะควบคุม
การปฏิบัติโดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมาย
ขั้นที่ ๖ การหารายได้
ขั้นที่ ๗ การประเมินผล
            ทำการประเมินผล กำหนดในช่วงเวลาเมื่อมีจำนวนสุนัขในความดูแลครบ ๑๕๐ ตัว (๓ กรง) วิธีการประเมิน
โดยใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจจากผู้เยี่ยมชม และผู้ที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อมุลที่สามารถนำมาปรับปรุง
โครงการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอผลการประเมินทางสาสน์สนเท่ห์ที่เหมาะสม
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     ๗.๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสามารถควบคุม จำกัด และลดปริมาณจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบได้
ภายใน ๗ ปี
     ๗,๒ ไม่มีผลกระทบเชิงลบ ที่เกิดจากสุนัขจรจัด ในโครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     ๗.๓ เป็นศูนย์ที่ให้มีความรู้ความชำนาญในการด้านการเลี้ยงดูสุนัขและให้ความรู้เชิงสันทนาการกับ
คณะบุคคลทั่วไปที่เข้ามา ทำกิจกรรมในพื้นที่ โดย ประกอบด้วยคุณธรรม จิตสาธารณะ ตามมาตรฐานและยั่งยืน
ตามที่ ทร. กำหนด

 

 

 
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ประสาน นาวาเอก เกรียงไกร รุ่งเรือง โทร. 081 897 4205
โทร. 02 4661180 ต่อ 61042 Email : rtmc.dogcare@gmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/people/ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด-ทร-โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


ออกแบบ/ผู้ดูแลระบบ พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
เมื่อ 1 มีนาคม 2558