ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ

-------------
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นาย โชติอนันต์ ธนกุลธารินท์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น.ส.ปรารถนา สร้อยนาค บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ kg จำนวน ๓ ถุงและเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผบ.กฝท.ศฝ.นย.และคณะ ได้มาบริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. จำนวน ๑๐ กระสอบ
Back to home page
1902
2002
2102
2302
2302๘1
2302๘3
2302๘4
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading
loading