ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ

-------------
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นาง เพ็ญศรี กุลศิลาฤทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ ทิวา น บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- คุณ ปรางทราย โพธิพิทักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเฉลิมศักดิ์ เรือนทอง บริจาคอาหารสุนัขและแมวขนาด ๒๐ กก.จำนวน ๒ กระสอบ
- คุณ สรคมน์ กรรณิการ์ สุริยชาติ บุญจำเริญ บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บจก.เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น A pro ๔ กระสอบ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ จิตรลดา ทะนันชัย คุณ พนิตนันท์ รักยา บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นาย สมชาย ยลสุริยัน และนาง เนตรนภา พงษ์ตุ้ย บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง ถุงละ ๑๕ กก.
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ แอ๋มและเพื่อนๆ บริจาคเงิน ๑,๗๐๐.- บาท
Back to home page
416
110260
1102601
1102602
120260
1202601
130260
180260
190260
1902601
1902602
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading