ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ

-------------
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
คุณ ชุลีพร ดวงประทุมมา คุณ ณัฐพงษ์ ดวงประทุมมา คุณ สุฑามาศ ลายประดิษฐ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. จำนวน ๓ กระสอบ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
คุณ ภิญญาพัชญ์ พัชรพันธุ์กร และเพื่อน ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน ๔๐ ก.ก.
คุณ ณัฐธยาน์ อ้นขวัญเมือง ได้บริจาค ข้าว ๒ ถุง และอาหารแมว ๒๐ ก.ก.
Back to home page
2801
2901
29012
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading