ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-------------
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐|
คุณ ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ คุณ สุดารัตน์ ประเสริฐลาภ คุณ วรรธนสัญจน์ บุญสกุล คุณ สุชาดา ฉิมพาลี ได้บริจาคอาหารสุนัข ๙๐ กก.
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
คุณ นันทพร จุลศักดิ์ ได้บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
-คุณ นภัสวรรณ ภาชนะ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. ไม้กวาด ๑๐ อัน
-นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. และ ข้าวสาร ๑๕ กก
-น.ส. อนุสรา สีอาด บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
Back to home page
1001
2101
2201
210101
220101
22010101
Start slideshow
พ.จ.อ.หญืง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading