ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-------------
-น.ส. ธัญพร นิยมโพก บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
-คุณ โฆษิต โนนศรี และ คุณ พรนภัส ศณสมัย บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๔ กระสอบ และเงิน ๑๐๐๐ บาท
-คุณ พรทิพย์ อรุณรัตน์ ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน ๒ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก
-คุณ ทรงธรรม ทรงศิริเดช บริจาคขนมสุนัข ๕ ลัง พร้อมเงินจำนวน ๑๐๐๐ บาท
- พ.จ.ต. สิทธิพร ศรเพชร และ น.ส. ทศพรรณ สายจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
Back to home page
22
23
25
28
28๘1
137346
171259
191259
Start slideshow
พ.จ.อ.หญืง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading