ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

------------
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
คุณ เจนภูมิ โอฬารสาธิต บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๒ กระสอบ อาหารแมว ๓ กก. ๑ กระสอบ
คุณ วราธร มณีโสธร บริจาค อาหารเม็ด ๒๐ กก. ๒กระสอบ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
พ.จ.ต สิทธิพร ศ. และ นส. ทศพรรณ สายจันทร์ บริจากอาหารสุนัข ขนาด ๑๐ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
พีระพงษ์ พูลศิริ ฐิตารันต์ วิริยะเสรีกุล และคุณ พรรณทิภา ปรางทอง บริจากเงินค่าอาหารสุนัขจำนวน ๑,๐๐๐.-บาท (ตู้บริจาค)
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
คุณ ณัฐธิดา วงกิตติพงษ์ และ คุณ นฤมล ขำพุ่ม ร่วมบริจาค ชุดรักษาสุนัข
Back to home page
1
2
3
4
5
Start slideshow
พ.จ.อ.หญืง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading