ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ
----------------------
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
คุณ สุวัศยา ราวีศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๒ กระสอบ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
คุณโน๊ต คุณปริ๊น คุณต้อม บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก. ๓ กระสอบ
- น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงศ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.๒ กระสอบ และสิ่งของทำความสะอาดคอกสุนัข
- น.ส.ชุติมณฑน์ ผุดกระจ่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๓ กระสอบ อาหารแมว ๗ กก. ๒ กระสอบ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
นาย ธฤตวรรณ บรรดิษฐ์รัมย์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐.- บาท
Back to home page
13735
840
S__745476
S__745478
4
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading