ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

------------
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คุน จิระเดช ชลศุข บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ และ ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คุณ ผกามาศ ตรีวรรณกุล และครอบครับ บริจาคเงินใส่ซองสำหรับค่าอาหารสุนัข
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คุณ มณีรัตน์ ตังศรัทธาธรรม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี บริจาคอาหารยารักษาและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ก้บศูนย์ดูแลสุนัข
Back to home page
26
26-1
26-2
26-3
27
27๘1
27๘2
27ข3
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.