ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙
- นาง สหภาพ อุสารมย์ และคณะ บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๔๐ กก. ๒ กระสอบ ข้าวสาร ๑ ถุง แป้งเห็บหมัด ๑๐ กระป๋อง
- นาง ภรณี เจริญสุวรรณ บริจาคอาหารเม็ด จำนวน ๔๐กก. ๒ กระสอบ
- นาย อดุลย์ เกษรุ่ง บริจาคเม็ด จำนวน ๓๐กก. ๓ กระสอบ และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒ ต.ค. ๕๙
- คณะจากอาชีวอนามัย มสร. บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓ กระสอบ
- ร.ท.สมพร อุ่นแสง และ ครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ กระสอบ
Back to home page
1127
1128
34310
34312
34314
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่าย กม.นย.