ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
- คุณ โชติภา สุทธ์สนธ์ บริจากข้าวสาร ๒๓๐ กก. ๒ กระสอบ อาหารสุนัขขนาด ๒๐ กก. ๔ กระสอบ ถุงมือยาง ๒ กล่อง
- คุณ อรอนงศ เย็นสวัสดี บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ กก. ๓ กระสอบ
Back to home page
25
25_1
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.
loading