ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๙
น.ส.กุลธนา กาญจนาสิษฐผล บริจาคอาหารสุนัข ๖ กระสอบ และ ขนม
คุณมนตรี ศรีฟอง แบะครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๒ กระสอบ ขนาด ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
คุณ สุพัชฌาย์ ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
Back to home page
483
25735
40833
40834
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.