ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
เมื่อ ๒๗-๒๘ ส.ค. ๕๙
น.อ.เกรียงไกร รุ่งเรือง ได้ให้การต้อนรับคณะจาก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางคณะได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดคอก ยารักษาสุนัข และอาหารสุนัข
นักศึกษา NIDA : MBA FLEX 28 บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ กก.๔ กระสอบ แชมพ ๕ ขวด แป้งโรยเห็บ หมัด
Back to home page
221
344
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.
loading