ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอบคุณ
------------
เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๙ น.ส.สุทธิลักษณ์ ไชยบำนาญและเพื่อนจากนิคมมาบตาพุดได้บริจาคอาหารนน. ๒๐ kg. ๒ กระสอบอุปกรณ์ทำความสอาดและเงินที่รวบรวมจากเพื่อนๆ อีก ๕,๐๐๐.- บาท
เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๙ คุณทศพรรณ สายจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๑๐ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๙ ร.อ. พงศ์ศักษ์ แก้วจำนง บริจาคเงินค่าอาหารสุนัข จำนวน ๒๐๐.- บาท
Back to home page
25942
26042
73296
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading