บ.วัชร มารีน จำกัด และทีม R15 มาเยี่ยมชม
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

-----------
๒๒ พ.ย.๕๘
บ.วัชร มารีน จำกัด และทีม R15 มาเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมทั้งมอบเงินให้ไว้เป็นค่าดูแลสุนัข จำนวน ๑๔,๕๗๙ บาท และอาหาร ๒ กระสอบ
Back to home page
40487
40496
224649
224650
224651
224652
224653
224654
224655
224656
224657
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading