ตัวชี้วัดที่ ๑.๑   การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบ ทร.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓   การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
  - แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ นย.
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   การกำหนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
  - ประกาศประกวดราคา และราคากลาง
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕   การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑    การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  โครงสร้างการจัดหน่วย
- อำนาจหน้าที่
- พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
- พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
- พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒    การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  วิสัยทัศน์
พันธกิจ
- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓   การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑    การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
  - เอกสารแสดงการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓    การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
  - การนำระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔   การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
  - ช่องทางการรับและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พท.สัตหีบ)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕    การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖    การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
  - ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการให้บริการแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑    การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
 

- การประกาศสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
- ผลการประกาศสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒    การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
  ค่านิยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- วัฒนธรรมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔    การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ แก้ไขถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นเป็นบำเหน็จประจำปี
คำชี้แจง ทร.ที่ ๑/๒๕๑๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการใน ทร.
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑    การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๔    การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด
  - ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๕    การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
  - ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑    การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  - หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒    การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
  - ผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓    การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ
  - ผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๖.๕    การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  - ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑    การดำเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
- พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒    การดำเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๗.๖    การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
  - คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
- การขับเคลื่อน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
- คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจ ตามตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙