ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

Release Date : 09-11-2018 20:42:57
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ฉก.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑ นำโดย จ.อ.วุฒินันต์ ประทุม หน.ชป.กร. ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑  และ จ.อ.วชิระ แก้วเกม จนท. พยาบาล ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑  พร้อม.ชุด ชป.กร. ร่วมกับ จนท. รพ.สต. บ้านเชิงเขา ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ตามนโยบาย ของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ ๔   ผอ.กอ.รมน ภาค.๔ ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ และ๖ ของโรงเรียนบ้านเชิงเขา ม.๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส จำนวน ๒๗ คน เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตระหนัก ถึงพิษภัย ของยาเสพติด และเป็นการปลูกฝังค่านิยม เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันให้รู้จักห่างไกลยาเสพติด ซึ่งผลตอบรับ ดีมาก โดยเด็กทุกคนตั้งใจฟังและมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้เด็กเยาวชนเข้าใจ ถึงพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น  ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑  หลังรับนโยบาย จากแม่ทัพภาคที่ ๔ ก็ได้เร่งดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดทันที เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน ๓ เดือน ตามคำสั่งของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ซึ่งผลการเข้าปฏิบัติได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ปกติกำลังพลปลอดภัยเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

     

    

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร.ต.มนู ภิรมย์ รอง ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘ ฐานวัดทุ่งคา  ชป.กร. พร้อมกำลังพล เข้าพบปะพูดคุยกับครูผู้สอน เรื่องผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านปูตะ ม.๓ บ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส โดยมี น.ส.ครองขวัญ ทองคุปต์ ครูโรงเรียนบ้านปูตะให้การต้อนรับ หลังจากการสอบถามพบว่า เด็กนักเรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ ไม่พบเด็กที่ขาดเรียนจากอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้พูดเรื่องการระมัดระวังในการเดินทางมาโรงเรียน ให้มาให้ตรงตามเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการ รปภ.เส้นทางในช่วงปลอดภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑