ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบมรมการข่าวเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปี งป.๖๒

Release Date : 20-01-2019 17:08:40
ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบมรมการข่าวเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปี งป.๖๒

น.อ.ดร.นิรัตน์  ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบมรมการข่าวเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปี งป.๖๒  ร้อย.ทพ.นย.๔  ร.อ.จำลอง  เพ็ชรฤทธิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๔ เข้าร่วมการอบรมและ รับ และ ส่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๖คน  ณ ค่ายจุฬาภรณ์  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปลอดภัยเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒