ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมกำลังพล เข้าร่วม การปฐมนิเทศ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

Release Date : 08-11-2018 21:28:22
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมกำลังพล เข้าร่วม การปฐมนิเทศ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

น.อ.สันติ  เกศศรีพงษ์ศา  ผบ.กรม ทพ.นย. และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมกำลังพล เข้าร่วม การปฐมนิเทศ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  ชป.กร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มี ผบ.ร้อย.ฉก.   หน.ชป.กร.   หน.ส่วนการเมือง   หน.ส่วนระวังป้องกัน จำนวน ๒๒๔ ชป.กร. ในพื้นที่ จชต. ชป.กร. ละ ๔ นาย รวมทั้งสิ้น ๘๙๖ นาย เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารชั้นสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔ และ ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ มี หน.ศูนย์สันติวิธี   รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ.   รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบายการปฏิบัติงานตามหัวข้อดังต่อไปนี้  ๑.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  ๒.สนับสนุนโครงการประชารัฐ  ๓.สลายโครงสร้างหมู่บ้านจัดทั้ง  ๔.ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล  โดยได้เน้นย้ำในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ร่วมกันเข้าหมู่บ้าน พบปะครอบครัวของผู้ติดยาเสพติด นำผู้ติดยาเสพติดมาบำบัด พร้อมทั้งหางานหลังจากบำบัดยาเสพติด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑