ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าพบปะผู้นำศาสนา

Release Date : 08-11-2018 20:19:30
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าพบปะผู้นำศาสนา

น.อ. สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ทพ.นย. และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมกับกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าพบปะผู้นำศาสนา โดยมี น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ในกิจกรรม จิบน้ำชายามเช้า พบปะผู้นำศาสนาเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างการยอมรับ และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับผู้นำศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร. และ บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑