ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพหุวัตนธรรม บ้านรอตันบาตู

Release Date : 06-07-2018 20:06:59
ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพหุวัตนธรรม บ้านรอตันบาตู

น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพหุวัตนธรรม  เชื่อมในความเหมือน เคารพกันในความต่าง และพบปะพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ซึ่งการจัดโครงการพหุวัฒนธรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน และร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่น ถึงแม้จะต่างศาสนา ต่างชาติพันธ์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้บนสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑