หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ร่วมกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ทาสีมัสยิดโต๊ะแม

Release Date : 04-07-2018 18:42:01
หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ร่วมกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ทาสีมัสยิดโต๊ะแม

น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ ผบ.กรม ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง อารียา อัมระปาล หน.สำนักงานทหารเรือหญิงและคณะ  โดยมี น.ต.ไกรวัฒิ สายเปียง นยก.ฉก.ทพ.นย.  น.ต.สมศักดิ์ กรีกำ  นกร.บก.ฉก.ทพ.นย  ร.อ.ไพฑูรย์ ลาภไธสง ผบ.ร้อย ทพ.นย. ที่ ๘ ฐานวัดทุ่งคา  ร.ท.หญิง จารุวรรณ เดชโยธิน ผบ.หมวด.ทหารพรานหญิง  หน.ส่วนราชการต่างๆผู้นำศาสนา  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นพร้อมประชาชนในพื้นที่ ม.๕ และ ม.๘  ต.ละหาร ในการเข้าร่วมกิจกรรม พหุวัฒนธรรม ของร้อย ทพ.นย. ที่ ๘  ครั้งนี้เป็นกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ทาสีมัสยิดโต๊ะแม บ้านโต๊ะแม  ม.๕  ต.ละหาร  อ.ยี่งอ  จว.นราธิวาส  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑