ผอ.ศบภ. ฉก.นย.ภต. เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อม กำลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ของ ศบภ.ฉก.นย.ทร.

Release Date : 09-06-2018 09:21:40
ผอ.ศบภ. ฉก.นย.ภต. เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อม กำลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ของ ศบภ.ฉก.นย.ทร.

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย พ.จ.อ.ภิรมย์ เพ็งพูลเดช หน.ชป.กร.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘ ฐานวัดทุ่ง พร้อมกำลังพล เข้าร่วมแถวและรับฟังโอวาท จาก น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผอ.ศบภ.ฉก.นย.ภต. ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานให้โอวาทกำลังพล ศบภ.ฉก.นย.ภต.พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือของ ศบภ.ฉก.นย.ภต. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับการประสาน ณ ลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร.  และ บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑