ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘ ร่วมมอบถุงยังชีพของ ศปก.ยี่งอ กับ ปลัดอำเภอ กำนัน ต.ยี่งอ ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน เป็นคนไข้ติดเตียง

Release Date : 28-02-2018 16:07:07
ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘ ร่วมมอบถุงยังชีพของ ศปก.ยี่งอ กับ ปลัดอำเภอ กำนัน ต.ยี่งอ  ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน เป็นคนไข้ติดเตียง

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘  ร.อ.ไพฑูรย์ ลาภไธสง ผบ.ร้อย. ร่วมมอบถุงยังชีพของ ศปก.ยี่งอ กับ ปลัดอำเภอ กำนัน ต.ยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน เป็นคนไข้ติดเตียง ผลการปฏิบัติประชาชนรู้สึกดีใจและขอบใจ จนท.รัฐ ที่ยังห่วงใย คอยช่วยเหลือตลอดมา การปฏิบัติเรียบร้อย กำลังพลปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑