ผู้บังคับหน่วย กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก สมควร  ศรีวิเชียร
ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
     
นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
รองผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
     

นาวาโท สุรเจษฐ์ พาชีรัตน์
เสนาธิการกรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน