ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลเข้าร่วมงาน
วันทหารนาวิกโยธิน
ณ สนามหญ้าหน้า บก.นย.

 

เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ
ให้กับทหารใหม่ ผลัด ๔/๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
กรม รปภ.นย. และข้าราชการ 
ออกกำลังกาย
ประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

 

เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธี วันอาภากร
ณ พระอนุสาวรีย์

เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการฝึก หมู่ ตอน หมวด
ณ ห้องประชุม ร้อย.รปภ.ที่ ๒
กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีรับจ่าใหม่
ณ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร
ฃ ทหารปลดประจำการ
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสธฯ กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีตรวจสอบและ
ประเมินการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๓
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสธฯ กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบปลอกแขน
รักษาความปลอดภัย
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการอบรม
ทหารปลดประจำการ
ณ ร้อย รปภ.ที่ ๒

เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ในวันสงกรานต์
ณ ศาสนสถาน นย.

 

 

เมื่อ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง
กรม รปภ.นย.พื้นที่ภาคใต้.

 

เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก
หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ
ให้กับทหารใหม่ ผลัด ๓/๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล
พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อ ๙-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก ร้อย.รส
ณ สนามหณ้า กรม รปภ.นย. .

 

เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีให้โอวาทกำลังพล
ผลัดเปลี่ยน ร้อย.ป้องกัน.นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธี วันอาภากร
ณ พระอนุสาวรีย์

 

เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการฝึก หมู่ ตอน หมวด
ณ ห้องประชุม ร้อย.รปภ.ที่ ๒
กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีรับจ่าใหม่
ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร
ฃ ทหารปลดประจำการ
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสธฯ กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีตรวจสอบและ
ประเมินการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๓
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสธฯ กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบปลอกแขน
รักษาความปลอดภัย
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการอบรม
ทหารปลดประจำการ
ณ ร้อย รปภ.ที่ ๒

 

เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ในวันสงกรานต์
ณ ศาสนสถาน นย.

เมื่อ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง
กรม รปภ.นย.พื้นที่ภาคใต้.

 

เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ
ให้กับทหารใหม่ ผลัด ๓/๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล พื้นที่ภาคเหนือ

 

เมื่อ ๙-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก ร้อย.รส
ณ สนามหณ้า กรม รปภ.นย

เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน
ร้อย.ป้องกัน.นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรทหารปลดประจำการ
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย

 

เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระนวกะ
ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศล
ณ ลานวทินา

เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ตรวจเยี่ยมการฝึก ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ สนามยิงปืนทุ่งโปรง

 

เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการฝึก ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีประดับยศ
ข้าราชการสังกัด กรม รปภ.นย
. ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ตรวจเยี่ยม นขต.กรม พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล
มารดา น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสนาธิการ กรม รปภ.นย.
ณ ฌาปนสถาน ทร.พื้นที่สัตหีบกรม

 

เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการอบรมทหารปลด
ณ ห้องประชุม ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย. ร่วมพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา
เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

 

เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
กรม รปภ.นย. ร่วมกับ ปปส.นย.
ตั้งจุดตรวจ / จุดสกัดในช่วงเทศการขึ้นปีใหม่ บริเวณพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร

เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ตรวจเยี่ยมกำลังพล
ของ กรม รปภ.นย ที่ไปปฎิบัติราชการ
นรข.เขตนครพนมย

 

เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก
หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ
ให้กับทหารใหม

เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
ณ สนามหน้า บก.นย.

 

เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
น.อ. นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสธ. กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีรับทหารใหม่
ปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย

เมื่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ข้าราชการและกำลังพล
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์)
ณ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมกำลังพลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พ.จ.อ. ธีระพงษ์ มากเรน
ณ ฌาปนสถาน ทร.

เมื่อ ๒๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรม
“รวมพลังแห่งความภักดี”
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สนามหญ้าหน้า บก.นย.

 

เมื่อ ๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย.
จัดกำลังพลพัฒนาสวนสุขภาพ
เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม

เมื่อ ๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.กบร.กร.ฯ

 

เมื่อ ๑๗ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ

เมื่อ ๑๗ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ

 

เมื่อ ๑๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
น.อ. รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานเปิดการฝึก หมู่ ตอน หมวด
ณ ลานอเนกประสงค์
กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๑ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
น.อ.นพโรจน ์สิริปริยพงศ์
เสธฯ กรม รปภ.นย.
เป็นตัวแทนรับอุปกรณ์กีฬา
จากเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
ณ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. จัดการอบรมวิธีการใช้งาน
หมวกทหารราบติดกล้องและชุดอุปกรณ์
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ ๓GVdoSteaming
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร
ทหารปลดประจำการ
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีมอบปลอกแขนรักษาความปลอดภัย
ให้กับทหารใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
และกำลังพล ร่วมพิธีสวดอภิธรรม
ณ ฌาปนสถาน ทร.

 

เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรข้าราชการ
เนื่องในวันสถาปนากรม รปภ.นย.
ณ ห้องประชุม กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานวันสถาปนา
กรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. จัดพิธีอบรมทหารก่อนปลด
ประจำการ ณ ห้องประชุม
ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย
ณ ศาสนาสถาน

 

เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพ
นาง พรภินันท์ สิริปริยพงศ์
มารดา น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
เสธ กรม รปภ.นย.
ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ

เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีให้โอวาทผลัดเปลี่ยนกำลังพล
ร้อยป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก
หลักสูตร เบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ
ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานกิจกรรม Big Cleaning Day
(บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์)
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้การต้อนรับ บริษัท MG Bypass
(เอ็มจี บายพาส)
มอบกรวยจราจร ให้กับ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาท
แก่ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีประดับยศข้าราชการ
สังกัดกรม รปภ.นย.
ณ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย.
จัดเจ้าหน้าที่จราจรรักษาความปลอดภัย
ตามรายทางและอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม“ทัวร์ออฟสัตหีบ”

 

เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานการประชุมด้านการจราจร
และรักษาความปลอดภัย
ทัวร์ออฟสัตหีบ 2016
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พ.จ.อ.องอาจ สีหบุตร
ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ

 

เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมกิจกรรมเดินบิณฑบาตพระสงฆ์
ในโครงการบรรพชาอุปสมบท
ณ ถนนชายทะเล บก.นย.

เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดกำลังพลร่วมงานพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

 

เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
สนธิกำลังถวายความปลอดภัยให้กับ
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ณ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
ณ ถนนชายทะเล บก.นย.

 

เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีเปิดการฝึก หมู่ ตอน หมวด
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมกิจกรรม
“ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมใจปลูกป่า”
ณ บริเวณสนามฝึกนอกห้องเรียน ศฝ.นย.

 

เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
หน่วยกีฬาที่ ๑ (กรม รปภ.นย.)
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ สนามกีฬา ราชนาวี (กม.๕)

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรทหารปลดประจำการ
รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ และ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หน่วยกีฬาที่ ๑ (กรม รปภ.นย.)
จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครอบครัว
ณ สนาม กฝท.ศฝ.นย.

เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. สนธิกำลังถวายความปลอดภัย
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ประธานพิธีมอบปลอกแขนแดงรักษาความปลอดภัย
ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. สนธิกำลัง
ขว.นย.จนท.สห.พล.นย.
ตั้งจุดสกัดตรวจยานพาหนะ
และบุคคลภายในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร

 

เมื่อ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. ให้การสนับสนุน
พัน ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย.
ฝึกโล่ กระบอง สำหรับปราบจลาจล
ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง.

เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลร่วมพิธี วันทหารนาวิกโยธิน
ร่วมฟังสาร ผบ.นย. เนื่องในวัน ทหารนาวิกโยธิน
พร้อมทั้งจัดกำลังพลพัฒนาสวนสุขภาพ นาวิกโยธิน

 

เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. สนธิกำลังเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
พระหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย.
จัดกองทหารเกียรติยศ ๑ กองร้อย
รับ รอง ผบ.ทบ./ผบ.ฐท.๕ เรียม ทบ.กพช.
ณ กปช.จต.

 

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ
รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญากุล รอง ผบ.นย.๒
พร้อมคณะตรวจสอบสรรพาวุธ
โดยมี น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป
ณ บก.กรม รปภ.นย..

 

เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย.
จัดกองทหารเกียรติยศ ๑ กองร้อย
รับ รอง ผบ.ทร./ผบ.ฐท.เรียม ทร.กพช.
ณ กปช.จต.

เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้โอวาทแก่ทหารไปปฏิบัติราชการ ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.่

 

เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
และ น.อ.ศุภชัย พื้นพรม เสธฯ กรม รปภ.นย.
ตรวจเยี่ยมการยิงปืนและการส่งของทางอากาศ
ของการฝึกเตรียม ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ สนามยิงปืนทุ่งโปร่ง กฝร. และ สนามฝึก ๗๐๐ ไร

 

เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
ในพิธีเปิดการฝึกเตรียม ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
ในพิธีเปิดการฝึกเตรียม ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
และกำลังพล กรม รปภ.นย. ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาฆบูชา
ณ ศาสนสถาน นย

เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ข้าราชการและพลทหาร ร่วมฟังสารเนื่องในวันอาภากร
ณ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธีเนื่องในวันอาภากร
ณ อนุสาวรีย์และศาล พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
และศาสนสถาน

เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
ให้กับทหารปลดประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑
และ จัดงานเลี้ยงให้กับทหารปลดประจำการ
ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ข้าราชการและพลทหาร
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมรับเสด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
อัครราชกุมารี และ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานในพิธีมอบปลอกแขนรักษาความปลอดภัย
ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ พลัดที่ ๓
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
รับการรายงานตัวจ่าใหม่ สังกัด กรม รปภ.นย. และให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติ
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย..

เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม.รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมทหาร
ก่อนปลดประจำการให้กับทหาร
รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ และ
ทหารรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
ณ ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ นย.

 

เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิมผบ.กรมรปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหาร
ก่อนปลดประจำการให้กับทหาร
รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑
ณ ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
ข้าราชการ กรม รปภ.นย. จัดพิธีรดน้ำขอพร
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
และจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กำลังพล
กรมรักษาความปลอดภัย นย.
ณ อาคาร บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมด้วยข้าราชการ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
และพิธีขอพร ผบ.นย. ณ ศาสนสถาน นย.

เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.นย.
ณ สนามหน้า บก.นย.

 

เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นางลำใย แตงฉิม มารดา น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ผบ.กรม รปภ.นย. ณ ฌาปณสถาน สัตหีบ กองทัพเรือ

เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย

 

เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
ชมการสาธิตการฝึกและปิดการฝึกร้อยรักษาความสงบ (ร้อย.รส.)
ณ สนามหลัง บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ร้อย.รส.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. ให้โอวาทและมอบธงแก่
ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๓
ที่ย้ายมาสังกัด กรม รปภ.นย. ณ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. จัดการบรรยายสรุปการปฏิบัติ
การ สลายฝูงชน และจัดแสดงชุดอุปกรณ์
ที่ใช้ในการสลายฝูงชน ให้กับ
คณะครู อาจารย์ และ นจอ. เหล่า สห.
ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

 

เมื่อ ๒๘ กุมพาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฯ
พื้นที่ภาคใต ้

เมื่อ ๒๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย. พร้อมคณะ เข้าทำการตรวจเยี่ยม
การฝึกภาคกองร้อย ณ วัดเขาบายศรี

 

เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย
ประจำปี งป.๕๙ ห้วงวันที่ ๑๕ - ๒๘ ก.พ.๕๙

เมื่อ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย. พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฯ พื้นที่ภาคกลาง

 

เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นตามวาระ
สังกัด กรม รปภ.นย.
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.


เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
กรม รปภ.นย. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับทหาร
ก่อนปลดประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๕๖
ณ กรม รปภ.นย. 

เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับทหาร
ก่อนปลดประจำการผลัดที่ ๔/๒๕๕๖
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย. พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมกำลังพล (นรข.) พื้นที่ภาคเหนือ

 

เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
มอบปลอกแขนรักษาความปลอดภัย แก่ทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.ศุภชัย พื้นพรม เสธ กรม รปภ.นย.
ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สุวัตถิ ซิตเดชะ
ในพิธีปิดการอบรมอารักขาบุคคลสำคัญ นย. งป.๕๙
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.


 

เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม
การอารักขาบุคคลสำคัญ นย.ประจำปี งป.๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ม.ค.๕๙
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.


เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
อ่านคำกล่าวพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธาน ในพิธีปิดการอบรมทหารก่อนปลดกองประจำการ
รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๔
ณ ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหาร
ก่อนปลดประจำการให้กับทหาร รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๔
ณ ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
จัดการแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ปีใหม่
ให้กับกำลังพลในสังกัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
ณ สนามฟุตบอล กรม รปภ.นย.


เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตรและขอพรผู้บังคับบัญชา
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ


 

เมื่อ ๒๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย. พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยม นขต.กรม รปภ.นย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นรข.)


เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธีในวันคล้ายวันประสูติ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ณ พระอนุสาวรีย์และศาล หน้ากรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่า ร.
ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม รปภ.นย.


เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวให้แก่ญาติ พ.จ.อ.ธัญญา วิเชียร สังกัด กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ
พ.จ.อ.สุรพงศ์ เพ็งนู สังกัด กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ
และ พลฯวิโรจน์ มีหมอก สังกัด กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ
กรณีเสียชีวิต ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “Bike For Dad”
ณ บริเวณ บก.นย.

เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้โอวาทและมอบธงแก่ ทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒
ที่ย้ายมาสังกัด กรม รปภ.นย.
ณ บก.กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
น.อ.ภัทรพล ลุนพล รอง ผบ.กรม รปภ.นย. พร้อมด้วยข้าราชการและพลทหาร
ร่วมกิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บก.นย.

เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกองทหารเกียรติยศ
สำหรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ณ บก.กปช.จต.

 

เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดข้าราชการ และพลทหาร
เข้ารับฟังการบรรยายด้านการประหยัดพลังงาน
ณ อาคารหมายเลข ๗ (ศฝ.นย.)


เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค ์แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กอง รปภ.กบร.กร.ฯ

 

เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค ์แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ

เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค ์แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ

 

เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกิจกรรม วันกองทัพเรือ


เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรฝึกเป็นหน่วย
หมู่ ตอน หมวด งป.๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ  พ.จ.อ.ชัยชนะ ศรีสม
กรณีมารดาเสียชีวิต ณ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมด้วยข้าราชการและพลทหาร
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
พล.ร.อ.เทอดศักดิ์ พรหมศิริ
(อดีต รองผบ.นย.)
ณวัดกลางทุมมาว ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

 

เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
รับมอบอุปกรณ์กีฬา
จาก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาภายใน
กรม รปภ.นย. ณ บก.กรม รปภ.นย.


เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึก
ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
ผลัดที่ ๓/๒๕๕๖ 
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.


 

เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีมอบปลอกแขนรักษาการณ์
  ให้กับ พลทหารใหม่ สังกัด กรม รปภ.นย.
ผลัดที่ ๑/๒๕๕๘ 
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดข้าราชการ
เป็นผู้แทน นย. วางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

 

เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรม รปภ.นย. ครบ ๔๐ ปี
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดงานสมโภชธงชัยเฉลิมพล
และวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาว่ายน้ำ นย.
ณ สระว่ายน้ำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมทหารปลดประจำการ
รุ่นปี พ.ศ.๒๕๕๖ ผลัดที่ ๓
ณ ห้องเรียน ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย
.

 

เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม รปภ.นย. ระหว่าง
น.อ.ประทีป เมืองนิล กับ น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม
ณ บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเบื้องต้น
เฉพาะเหล่า ร. ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม รปภ.นย.


 

เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม
การฝึกเตรียม ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ พื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย.
จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือน้ำท่วม
ถนนจรดลศึกษาหน้าประตู่ค่ายกรมหลวงชุมพร
ถึง แฟลตส่วนกลาง ทร.

 

เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีติดยศนายทหารชั้นประทวนแก่ข้าราชการ
กรม รปภ.นย. ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเตรียม ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรมรปภ.นย.
มอบธงประจำหน่วย และให้โอวาท
ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
สังกัด กรม รปภ.นย.

เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก
หมู่ ตอน หมวด ครั้งที่ ๒ งป.๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ลาเอนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕
น.อ.ประทีป เมืองนิล
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรวมพลังนาวิกโยธิน
“BIKE FOR MOM” ณ พื้นที่ นย
.

เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมด้วยข้าราชการเป็นผู้แทน นย.
ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘”
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ
๘๔พรรษา กองเรือยุทธการ

 

เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีบ เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย. พร้อ
มด้วยข้าราชการ
และพลทหาร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


เมื่อ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๕๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
" ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ" ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๗ ศฝ.นย.

 

เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ภายในพื้นที่ ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย. มอบเกียรติบัตรให้กับทหารปลดประจำการ
รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม.รปภ.นย. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมาย
ุ ครบ ๖๓ พรรษา ณ ศาสนสถาน นย.

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย. มอบปลอกแขนรักษาความปลอดภัยให้กับทหารใหม ่
รุ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม รปภ.นย.

 

เมื่อ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมพิธีเชิญถ้วยพระราชทานฯ
พิธีเปิดฯ และร่วมการแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
“นาวิกโยธินมาราธอน”
ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน

เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว จ.อ.เติมพงค์ พลายโถ
ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
/ประธานอนุกรรมการกีฬาว่ายน้ำ นย.
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลกีฬาว่ายน้ำ
การแข่งขันกีฬาภายใน นย. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สระว่ายน้ำ นย.

เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
/ประธานกรรมการหน่วยกีฬาที่ ๑
ร่วมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ระหว่าง หน่วยกีฬาที่ ๑ พบ หน่วยกีฬาที่ ๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา

 

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๕๘
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๗ (ศฝ.นย.)

เมื่อ ๙ กรกฎาคม.๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ณ ห้องเรียน กอง ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.
โดย ร.อ.สุทิน สุขศรีนาค
จนท.ปราบปราม ยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นผู้บรรยาย

 

เมื่อี่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ เสธ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
เปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่า ร. ทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔

เมื่อี่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฟังสาส์น ผบ.นย. และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน

 
เมื่อี่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
ร่วมต้อนรับ ผบ.ทร. ณ พระอนุสาวรีย์
พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ในวาระการประชุม นขต.ทร. ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.

เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธาน พิธีฌาปนกิจศพ
จ.อ.เติมพงศ์ พลายโถ ข้าราชการสังกัด กรม รปภ.นย.
ณ เมรุวัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 
เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
จ.อ.เติมพงศ์ พลายโถ ข้าราชการสังกัด กรม รปภ.นย.
ณ วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
เมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร
เป็นผู้แทน ผบ.กรม รปภ.นย.
มอบธงประจำหน่วย และให้โอวาท
ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔ สังกัด กรม รปภ.นย.

 
เมื่อ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยม หมวดป้องกัน นรข.
เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง บำรุงขวัญและกำลังใจ
เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดกองทหารเกียรติยศสำหรับ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
และเปิดอาคารที่ทำการศาล  จังหวัดตราด
 
เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ กรม รปภ.นย.
มอบของที่ระลึกให้กับทหารปลดประจำการ
รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธาณในพิธีมอบปลอกแขนรักษาการณ์
ให้กับ ทหารใหม่ สังกัด กรม รปภ.นย.
รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๓
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
 
เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดพิธีขอพรและรดน้ำ
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
ณ อาคาร บก.กรม รปภ.นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมข้าราชการ กรม รปภ.นย.
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
และพิธีขอพร ผบ.นย.
ณ ศาสนสถาน นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. จัดข้าราชการ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยนงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ อาคาร บก.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมข้าราชการ กรม รปภ.นย.
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่สามเณร นรจ.นย.
ณ พุทธศาสนสถาน นย.
 
เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
กรม รปภ.นย. ได้ปรับปรุงและติดตั้งตู้ยาม
ตามจุดรักษาการณ์ ภายในพื้นที่
ค่ายกรมหลวงชุมพร
เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่า ร.
ณ ลานเอนกประสงค์ บก.กรม รปภ.นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อม คณะ ชมการสาธิต ร้อย รส.
และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึก ร้อย.รส.
ณ สนามหญ้าหลัง บก.กรม รปภ.นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
เมื่อ ๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีบ เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ข้าร้าชการและพลทหาร ที่ไปปฏิบัติราชการ นรข.
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จว.อุบลราชธานี จว.มุกดาหาร จว.นครพนม
จว.หนองคาย จว.บึงกาฬ จว.เลย
 
เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ร้อย.รส.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘เตรียมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จเข้าประทับ
ณ เรือนรับรองที่ประทับแรม บ้าน น.๑ (นย.)
 
เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลผลัดเปลี่ยน
ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ตามวาระ สังกัด กรม รปภ.นย.
ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.
 
เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะฝ่ายอำนวยการ กรม รปภ.นย.
ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียม ร้อยป้องกัน นรข.
บริเวณพื้นที่หมู่บ้านตลาด ๗๐๐ ไร่
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียม
ร้อย.ป้องกัน นรข.
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
พิธีมอบปลอกแขนรักษาการณ์
ให้กับ พลทหารใหม่ สังกัด กรม รปภ.นย.
ผลัด ๒/๒๕๕๗
เมื่อ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.ฐท.พง.ฯ
โดยมี น.ต.อดิเรก สาทำ ผบ.กอง รปภ.ฐท.พง.ฯ
กล่าวบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ
 
เมื่อ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
 น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.ฐท.กท.
โดยมี น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กอง ฐท.กท.ฯ
กล่าวบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ
เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกำลังพล
ชค.ทร.ที่ ๑๐
ณ วัดบางกระดาน ต.บางปิด จ.ตราด
 
เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรม รปภ.นย.
โดยมี น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
ให้การต้อนรับ
เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ กรม รปภ.นย.
มอบของที่ระลึกให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
ผลัดที่ ๓/๒๕๕๕
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
 
เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ซ้อมรับธงชัยเฉลิมพลและรับธงชัยเฉลิมพล ๗ ธ.ค.๕๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระราชทาน ธงชัยเฉลิมพล ณ พระที่นั่งชุมสาย
บริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันกองทัพเรือ กรม รปภ.นย.
จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ณ บริเวณสวนสุขภาพ นย.
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
น.อ.สมควร ศรีวิเชียร รอง ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นผู้แทน ผบ.กรมรปภ.นย.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก หมู่ ตอน หมวด ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ พ.ย.๕๗
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
เป็นประธาณในพิธีมอบปลอกแขนรักษาการณ์
ให้กับ พลทหารใหม่ สังกัด กรม รปภ.นย.
ผลัดที่ ๑/๒๕๕๗
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม รปภ.นย.
 
เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.กบร.กร.ฯ
โดยมี น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา ผบ.กอง รปภ. กบร.กร.ฯ
กล่าวบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ
โดยมี น.อ.คมสัน สอนสุภาพ ผบ.กอง รปภ. ฐท.สส.ฯ
กล่าวบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ
 
เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
น.อ.ประทีป เมืองนิล ผบ.กรม รปภ.นย.
และคณะตรวจเยี่ยม กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ
โดยมี น.ท.วิษณุ วงศ์ทรายทอง ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ
กล่าวบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ
เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
กรมรักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมรักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ซึ่งตรงกับ วันที่ ๒๒ ต.ค. ของทุกปี
ณ อาคาร บก.กรม รปภ.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม รปภ.นย.
ระหว่าง
น.อ.วิรัช แพหมอ
กับ
น.อ. ประทีป เมืองนิล
ณ อาคาร บก.กรม รปภ.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี