ผู้บังคับบัญชา

 • พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ม.ค.2505
 • สมรส
 • สุภาวดี สิทธินันทน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

  - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

  - SENIOR NAVAL COMMAND

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - วปอ.ออสเตรเลีย (Defence and Strategic Studies Course:DSSC)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - ผอ.กวศ.ฝวก.สรส.

  - ผอ.กผฒ.ฝวก.สรส.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหาร ไทย/พนมเปญ อีกหน้าที่หนึ่ง

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  - ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ตุลาคม 2503
 • สมรส
 • พ.อ.หญิง พรรณศิริ นาคสุก
 • 2 คน
 • การศึกษา

  -หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร
  -ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี
  -หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.
  -การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม
  -ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
  -การรักษาความปลอดภัย
  -โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)
  -หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.
  -เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.
  -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  -ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - นายทหารประจำกรมศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด
  - นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นยก.ขว.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - และ รรก.นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง
  - หน.ยุทธการและการข่าว บก.ศฝ.นย.
  - ประจำ กพ.ทร.
  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.รอง ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - ประจำ นย. 
  - ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.
  - ผอ.กพร.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
  - เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 9 กุมภาพันธ์ 2504
 • สมรส
 • ณิศนาถ อนันตชัย
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE

  - การรวบรวมข่าวกรองทางทหาร(รวบรวมพิเศษ)

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  -  ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.ที่ ๒ พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ลว.พล.นย.

  - หน.วิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - รอง ผบ.ทรภ.๒

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 7 มิถุนายน 2504
 • สมรส
 • สุนิศา พูลพิทักษ์ธรรม
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - นายทหารการข่าวกรองทางอากาศ

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการรบร่วมอากาศ-ภาคพื้นดิน

  - การรวบรวมพิเศษ

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  - military Science Technology Research,Innovation,Development and Evolution (military Science Technology Research,Innovation,Development and Evolution)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นขว.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.ฝยก.บก.พล.นย.

  - นขว.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.รอง เสธ.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.กพร.บก.ทรภ.๓

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สวพ.ทร. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. 

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

 • เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 31 ตุลาคม 2504
 • สมรส
 • อรทัย สุนทรธนวัจน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารบก

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  -  เสนาธิการทหาร

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ส่งกำลังบำรุง บก.ศฝ.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 26 กุมภาพพันธ์ 2505
 • สมรส
 • อรสา คุ้มทิม
 • 3 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติตามระบบการวางแผน ฯ

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  -  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  - การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.หน.ฝ่าย ยก.พล.นย.

  - หน.ฝยก.บก.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม รปภ.นย. 

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.วิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. 

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. 

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.ขว.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 13 มิถุนายน 2506
 • สมรส
 • ธนิกา สุคนธมัต
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

  -  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  - การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.มว.หนัก ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝ่าย กม.นย. และ รรก.หน.ศึกษา กพ.นย.

  - ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.ฝกพ.บก.พล.นย. 

  - รรก.หน.กำลังพล กพ.นย. และ รรก.หน.ฝ่าย กม.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผบ.กรม รปภ.นย. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. 

  - ผอ.ขว.นย.

  - ผอ.กพ.นย. 

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

กิตติคุณ นาคสุก

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

สุทธิพงษ์ อนันตชัย

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ชัยวัฒน์ คุ้มทิม

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

เผดิมชัย สุคนธมัต

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด