ผู้บังคับบัญชา

 • พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 30 เมษายน 2502
 • สมรส
 • พรสิริ พงษ์ศิริ
 • 1 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ข่าวกรองทหารเรือ

  - เสนาธิการทหารบก

  - COMMAND AND STAFF COLLEGE USMC  สหรัฐอเมริกา

  -  วปอ.อินเดีย (สาธารณรัฐอินเดีย)

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - รรก.ฝขว.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - นปศ.ศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด บก.ทหารสูงสุด

  - ผช.นยก.ขว.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - รรก.นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม ร.๑ พล.นย. น.ท.

  - อจ.กวสท.ฝวก.สรส.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.กฝท.ศฝ.นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ประจำ นย.  และ รรก.รอง เสธ.พล.นย.

  - ผอ.กศย.ศยร.สรส.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.ยก.นย.

  - เสธ.พล.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - ผบ.พล.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  - ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 มิถุนายน 2502
 • สมรส
 • ร.ต.อ.หญิง น้ำเพ็ชร สรัคคานนท์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - BASIC COURSE USMC,INFANTRY OFFICER CR, INF MORTAR PLT

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.หน.ฝ่าย ขว.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง สวญ.ฝ่าย สห.นย.

  - ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.พล.นย. และ รรก.ผบ.ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย.

  - เสธ.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - ผอ.รร.พจ.ยศ.ทร.

  - ผอ.กพร.นย.

  - รอง จก.กพร.ทร.

  - ผอ.สจว.กพร.ทร.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ม.ค.2505
 • สมรส
 • สุภาวดี สิทธินันทน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - หลักส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

   

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

   

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

   

  - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

   

  - SENIOR NAVAL COMMAND

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - วปอ.ออสเตรเลีย (Defence and Strategic Studies Course:DSSC)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - ผอ.กวศ.ฝวก.สรส.

  - ผอ.กผฒ.ฝวก.สรส.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหาร ไทย/พนมเปญ อีกหน้าที่หนึ่ง

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ตุลาคม 2503
 • สมรส
 • พ.อ.หญิง พรรณศิริ นาคสุก
 • 2 คน
 • การศึกษา

  -หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร
  -ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี
  -หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.
  -การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม
  -ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
  -การรักษาความปลอดภัย
  -โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)
  -หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.
  -เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.
  -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  -ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - นายทหารประจำกรมศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด
  - นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นยก.ขว.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - และ รรก.นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง
  - หน.ยุทธการและการข่าว บก.ศฝ.นย.
  - ประจำ กพ.ทร.
  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.รอง ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - ประจำ นย. 
  - ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.
  - ผอ.กพร.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
  - เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์

 • เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 มิถุนายน 2503
 • สมรส
 • นิสาชล อันสุขสันต์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ตถ.พล.นย.

  - หน.ต่อต้านการข่าวกรอง ขว.นย.

  - ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.ยศ.ทร.

  - ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - รอง ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.และ รรก.เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - ผทค.ทร.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 31 ตุลาคม 2504
 • สมรส
 • อรทัย สุนทรธนวัจน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารบก

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  -  เสนาธิการทหาร

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ส่งกำลังบำรุง บก.ศฝ.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก วันชัย จุลมนต์

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 23 เมษายน 2504
 • สมรส
 • อำภา จุลมนต์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - การรักษาความปลอดภัย

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารบก

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นกขร.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอว.

  - นายทหารฝ่ายการสารวัตรกองพล ฝ่ายการสารวัตร บก.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  - นกบ.บก.กรม สน.พล.นย.

  - หน.แผนและยุทธการ ยก.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย.

  - ประจำ นย.รรก.หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธฝ่าย สพ.นย.

  - รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - รอง ผอ.กพร.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ฝสธ.ประจำ กพร.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

ศังกร พงษ์ศิริ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

บำรุงรัก สรัคคานนท์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

รณรงค์ สิทธินันทน์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

กิตติคุณ นาคสุก

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

เอนก อันสุขสันต์

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

วันชัย จุลมนต์

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด