ผู้บังคับบัญชา

 • พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ม.ค.2505
 • สมรส
 • สุภาวดี สิทธินันทน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

  - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

  - SENIOR NAVAL COMMAND

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - วปอ.ออสเตรเลีย (Defence and Strategic Studies Course:DSSC)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - ผอ.กวศ.ฝวก.สรส.

  - ผอ.กผฒ.ฝวก.สรส.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหาร ไทย/พนมเปญ อีกหน้าที่หนึ่ง

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  - ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 20 กุมภาพพันธ์ 2505
 • สมรส
 • น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - การป้องกันและดับเพลิง (สัญญาบัตร)

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - COMMAND AND STAFF COLLEGE USMC

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.กำลังพลและธุรการ บก.ศฝ.นย.

  - หน.กำลังพล กพ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผบ.กฝท.ศฝ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - ประจำ นย.และ รรก.รอง ผบ.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผอ.กพร.นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - ราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 7 มิถุนายน 2504
 • สมรส
 • สุนิศา พูลพิทักษ์ธรรม
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - นายทหารการข่าวกรองทางอากาศ

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการรบร่วมอากาศ-ภาคพื้นดิน

  - การรวบรวมพิเศษ

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  - military Science Technology Research,Innovation,Development and Evolution (military Science Technology Research,Innovation,Development and Evolution)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นขว.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.ฝยก.บก.พล.นย.

  - นขว.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.รอง เสธ.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.กพร.บก.ทรภ.๓

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สวพ.ทร. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. 

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 31 ตุลาคม 2504
 • สมรส
 • อรทัย สุนทรธนวัจน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารบก

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  -  เสนาธิการทหาร

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ส่งกำลังบำรุง บก.ศฝ.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

 • เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 กรกฎาคา 2508
 • สมรส
 • มณฑา เลขะวัฒนะ
 • 1 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ช.

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - นายทหารส่งกำลังบำรุง ระดับผู้บริหาร

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  ตำแหน่ง

  - รอง ผบ.มว.ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย.

  - ผบ.มว.ทหารช่างที่ ๑ ร้อย.ช.๓ พัน.ช.พล.นย.

  - นขว.พัน.ช.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ช.๓ พัน.ช.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ช.๑ พัน.ช.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ช.พล.นย.

  - หน.ประชาสัมพันธ์ กพร.นย.

  - หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธฝ่าย สพ.นย.

  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผอ.กบ.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.พัน.ช.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.กบ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 26 กันยายน 2507
 • สมรส
 • ณฐวรางคณ์ ถาวรขจรศิริ
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - นย.ทั่วไป

  - ชั้นนายพัน เหล่า ร.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - ปริญญาโท การจัดการสาธารณะ

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ธง.ผบ.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.ต่อต้านการข่าวกรอง ขว.นย.

  - หน.ฝยก.บก.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.  อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝยก.บก.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผอ.ขว.นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก ฉัตรชัย ศุกระศร

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 24 สิงหาคม 2508
 • สมรส
 • ไพรัตน์ ศุกระศร
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (MIS)

  - ผู้ช่วยนักวิจัย

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - นขว.บก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝ่ายยุทธการ พล.นย.

  - หน.การฝึกร่วมและผสม กกฝ.ยก.ทร.

  - หน.กำลังพล กพ.นย.

  - ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.กำลังพล กพ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผอ.กกพร.กพร.ทร.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผอ.กพร.นย.

  - ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

  - ผอ.กปส.สจว.กพร.ทร.

  - ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

สรไกร สิริกรรณะ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ฉัตรชัย ศุกระศร

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด