ผู้บังคับบัญชา

 • พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ม.ค.2505
 • สมรส
 • สุภาวดี สิทธินันทน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

   

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

   

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

   

  - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

   

  - SENIOR NAVAL COMMAND

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - วปอ.ออสเตรเลีย (Defence and Strategic Studies Course:DSSC)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - ผอ.กวศ.ฝวก.สรส.

  - ผอ.กผฒ.ฝวก.สรส.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหาร ไทย/พนมเปญ อีกหน้าที่หนึ่ง

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  - ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ตุลาคม 2503
 • สมรส
 • พ.อ.หญิง พรรณศิริ นาคสุก
 • 2 คน
 • การศึกษา

  -หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร
  -ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี
  -หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.
  -การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม
  -ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
  -การรักษาความปลอดภัย
  -โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)
  -หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.
  -เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.
  -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  -ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - นายทหารประจำกรมศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด
  - นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นยก.ขว.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - และ รรก.นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง
  - หน.ยุทธการและการข่าว บก.ศฝ.นย.
  - ประจำ กพ.ทร.
  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.รอง ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - ประจำ นย. 
  - ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.
  - ผอ.กพร.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
  - เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 มิถุนายน 2503
 • สมรส
 • อาภานันท์ อันสุขสันต์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ตถ.พล.นย.

  - หน.ต่อต้านการข่าวกรอง ขว.นย.

  - ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.ยศ.ทร.

  - ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - รอง ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.และ รรก.เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - ผทค.ทร.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 9 กุมภาพันธ์ 2504
 • สมรส
 • ณิศนาถ อนันตชัย
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE

  - การรวบรวมข่าวกรองทางทหาร(รวบรวมพิเศษ)

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  -  ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.ที่ ๒ พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ลว.พล.นย.

  - หน.วิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - รอง ผบ.ทรภ.๒

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ทศพล ผลดี

 • เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 12 มิ.ย.2504
 • สมรส
 • บุษบา ผลดี
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ชั้นนายร้อยเหล่าทหารปืนใหญ่

  - การใช้ปืนใหญ่กลาง

  - หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่

  - DBASE III PLUS AND SPREAD SHEET S/W

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค.กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.บก.กรม ป.พล.นย.

  - นคป.บก.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผอ.กวพล.สวพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - เสธ.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - ผทค.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 31 ตุลาคม 2504
 • สมรส
 • อรทัย สุนทรธนวัจน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารบก

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  -  เสนาธิการทหาร

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ส่งกำลังบำรุง บก.ศฝ.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก วันชัย จุลมนต์

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 23 เมษายน 2504
 • สมรส
 • อำภา จุลมนต์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - การรักษาความปลอดภัย

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารบก

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นกขร.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอว.

  - นายทหารฝ่ายการสารวัตรกองพล ฝ่ายการสารวัตร บก.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  - นกบ.บก.กรม สน.พล.นย.

  - หน.แผนและยุทธการ ยก.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย.

  - ประจำ นย.รรก.หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธฝ่าย สพ.นย.

  - รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - รอง ผอ.กพร.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ฝสธ.ประจำ กพร.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ราชองครักษ์เวร

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

กิตติคุณ นาคสุก

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

เอนก อันสุขสันต์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

สุทธิพงษ์ อนันตชัย

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ทศพล ผลดี

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

วันชัย จุลมนต์

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด