ผู้บังคับบัญชา

 • พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 16 ธันวาคม 2500
 • สมรส
 • นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - AMPHIB ASSAULT OFF OJT MARINE

  - โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)

  - EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL

  - IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL COURSE

  - ชั้นนายพัน เหล่า ม.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  - การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

  - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - รรก.ผบ.มว.รนบ.ร้อย.รนบ.รอ.นย.

  - ผบ.มว.รนบ.ร้อย.รนบ.รอ.นย.

  - นยก.พัน.รนบ.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.รนบ.พล.นย.

  - หน.ฝ่าย ขว.บก.พล.นย.

  - ผบ.พัน.รนบ.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ถ.พล.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผอ.กพร.กปฝ.

  - ผอ.กบ.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - ผทค.ทร.

  - ผบ.พล.นย.

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  - ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 15 ธันวาคม 2501
 • สมรส
 • นางมยุรี ปัญญาโฉม
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) 

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  นย.

  - ปริญญาตรี นนร.

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. 

  - เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ฝขว.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - หน.การฝึก ยก.นย.

  - หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รรก.รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รรก.รอง เสธ.พล.นย.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ผอ.กพ.นย.

  - เสธ.พล.นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - เสธ.นย.

  - รอง.ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 มิถุนายน 2502
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - BASIC COURSE USMC,INFANTRY OFFICER CR, INF MORTAR PLT

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.หน.ฝ่าย ขว.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง สวญ.ฝ่าย สห.นย.

  - ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.พล.นย. และ รรก.ผบ.ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย.

  - เสธ.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - ผอ.รร.พจ.ยศ.ทร.

  - ผอ.กพร.นย.

  - รอง จก.กพร.ทร.

  - ผอ.สจว.กพร.ทร.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 30 เมษายน 2502
 • สมรส
 • นางพรศิริ โสภณ
 • 1 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร
  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี
  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.
  - ข่าวกรองทหารเรือ
  - เสนาธิการทหารบก
  - COMMAND AND STAFF COLLEGE USMC  สหรัฐอเมริกา
  -  วปอ.อินเดีย (สาธารณรัฐอินเดีย)
  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.
  - รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.
  - รรก.ฝขว.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.
  - นปศ.ศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด บก.ทหารสูงสุด
  - ผช.นยก.ขว.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.
  - รรก.นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.
  - นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.
  - รอง ผบ.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.
  - ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.พล.นย.
  - ประจำ กพ.ทร.
  - ผบ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.
  - เสธ.กรม ร.๑ พล.นย. น.ท.
  - อจ.กวสท.ฝวก.สรส.
  - ประจำ กพ.ทร.
  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.
  - ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
  - ประจำ นย.  และ รรก.รอง เสธ.พล.นย.
  - ประจำ นย. 
  - ผอ.กศย.ศยร.สรส.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.
  - ผอ.ยก.นย.
  - เสธ.พล.นย.
  - รอง ผบ.พล.นย.
  - เสธ.ยศ.ทร.
  - ผบ.พล.นย.
  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร
  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔
  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก

 • เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 8 ตุลาคม 2503
 • สมรส
 • พ.ต.หญิง พรรณศิริ ชมนาค
 • 2 คน
 • การศึกษา

  -หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร
  -ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี
  -หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.
  -การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม
  -ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
  -การรักษาความปลอดภัย
  -โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)
  -หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.
  -เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.
  -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  -ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.
  - นายทหารประจำกรมศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด
  - นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นยก.ขว.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - และ รรก.นกบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง
  - หน.ยุทธการและการข่าว บก.ศฝ.นย.
  - ประจำ กพ.ทร.
  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.รอง ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
  - ประจำ นย. 
  - ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.
  - ผอ.กพร.นย.
  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.
  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
  - เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก สุทธิพงษ์ อนันตชัย

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 9 กุมภาพันธ์ 2504
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE

  - การรวบรวมข่าวกรองทางทหาร(รวบรวมพิเศษ)

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  -  ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.ที่ ๒ พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ลว.พล.นย.

  - หน.วิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 30 มีนาคม 2504
 • สมรส
 • นางวาสนา ประสพสิน
 • 1 คน
 • การศึกษา

  - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) 

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี 

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. 

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศฝ.นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.  รร.ป.ศป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.  รร.ป.ศป.

  - การวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทร.  สวพ.ทร.

  - เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - หน.วิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - จร.ฝ่าย จร.นย.

  - รรก.หน.ฝ่าย กร.บก.พล.นย.

  - รอง ผอ.กบ.บก.กภ.๓ กร.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

รัตนะ วงษาโรจน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

นพดล ปัญญาโฉม

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

บำรุงรัก สรัคคานนท์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ศังกร พงษ์ศิริ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

กิตติคุณ นาคสุก

เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

สุทธิพงษ์ อนันตชัย

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

สายัณห์ ไอยรารัตน์

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด