พลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ
นาวาเอก ขุนศรีนาวา
พลเรือจัตวา ประสงค์ พิบูลย์สงคราม
๑๐ ส.ค.๒๔๘๕ - ๒๑ มี.ค.๒๔๙๒
๒๒ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๐ ก.ค.๒๔๙๘
๒๙ เม.ย.๒๔๙๘ - ๑๙ ก.ย.๒๕๐๐
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
นาวาเอก สนอง นิสาลักษ
พลเรือโท หม่อมเจ้า กาฬวรรณดิส ดิสกุล
พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์
๒๐ ก.ย.๒๕๐๐ - ๓๑ ก.ค.๒๕๐๒
๑ ส.ค.๒๕๐๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๖
๑ ต.ค.๒๕๐๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๙
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท โสภณ สุญาณเศรษฐกร
พลเรือโท ยุธยา เชิดบุญเมือง
พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ
๑ ต.ค.๒๕๐๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๑
๑ ต.ค.๒๕๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖
๑ ต.ค.๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท เกษม เมฆลอย
พลเรือโท ปรีดา กาญจนรัต
พลเรือโท นคร พิบูลย์สวัสดิ์
๑ ต.ค.๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๑
๑ ต.ค.๒๕๓๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔
๑ ต.ค.๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท มนัส ปิ่นกุลบุตร
พลเรือโท ตรีรัตน์ ชมะนันทน์
พลเรือโท จุมพล หงส์ทอง
๑ ต.ค.๒๕๓๕ - ๓๑ มี.ค.๒๕๓๗
๑ เม.ย.๒๕๓๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๘
๑ ต.ค.๒๕๓๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท วสินธ์ สาริกะภู
พลเรือโท มานิตย์ ดีมาก
พลเรือโท เชษฐ์ โกมลฐิติ
๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑
๑ ต.ค.๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๒
๑ ต.ค.๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท วัฒนา วงศ์วิเชียร
พลเรือโท เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสʴ
พลเรือโท วิรัตน์ ดำรงค์เจริญ
๑ ต.ค.๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔
๑ ต.ค.๒๕๔๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๖
๑ เม.ย.๒๕๔๖ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๘
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท สีวิชัย สิริสาลี
พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป
พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
๑ เม.ย.๒๕๔๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๐
๑ เม.ย.๒๕๕๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓
๑ ต.ค. ๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ
     
พลเรือโท ʹ ©
พลเรือโท Сҭ ǭ
พลเรือโท ѵ ǧè
...๒๕๕๕ - ..
..๒๕ - ..
..๒๕ (Ѩغѹ)
ӴѺ
ӴѺ
ӴѺ