วิสัยทัศน์และพันธกิจ นย.
     
 
     
วิสัยทัศน์
 
     
"เป็นกำลังรบของกองทัพเรือ ที่มีขีดสมรรถนะสูง
รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ"
     
ค่านิยม ของ นย. “RTMC”
 
     

R  =  Reliability   :   เป็นที่เชื่อถือได้  
T  =  Teamwork  :   การปฏิบัติงานร่วมกัน
M  =  Moral        :   คุณธรรม
C  =  Courage    :   ความกล้าหาญ

     
พันธกิจของ นย.
 
     
1.

จัดและเตรียม กำลังรบ พร้อมยุทโธปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง และระบบควบคุมการรบ ที่สมบรูณ์แบบ  เพื่อดำรงขีดความสามารถ  ในการปฏิบัติการรบทางบก ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ปฏิบัติการรบพิเศษ และรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยของกองทัพเรือ รวมทั้งการปฏิบัติทางทหาร อื่น ๆ ที่มิใช่สงคราม

2.

ใช้กำลัง นย. เพื่อการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ  และการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3.

ใช้ขีดความสามารถทั้งปวงที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติงาน เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.

ค่านิยม ของ นย. “RTMC”  มีความหมาย ดังนี้

 
R  =  Reliability  : เป็นที่เชื่อถือได้

สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติภารกิจด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ ตามนโยบาย และรวมถึง ตามสายการบังคับบัญชาไว้วางใจได้ในความพยายามที่จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง และในความพยายาม
T  =  Teamwork :

การทำงานเป็นทีม

เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทางานร่วมกัน สื่อสารอย่างเปิดเผย มีภาวะผู้นำด้านบวก และการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการบูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

M  =  Moral  : คุณธรรม

การประพฤติที่รับรู้ได้ว่า สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเป็นจิตสำนึกของบุคคล กระทำ ในสิ่งที่ถูก และยอมรับในมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามยึดมั่นในคุณธรรม
ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
C  =  Courage  :  ความกล้าหาญ

ไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายที่จะเกิดในการปฏิบัติภารกิจ กล้าแสดงออกและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้ายอมรับคำวิจารณ์ที่มีเหตุผล และยอมรับข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงที่จะเกิดขึ้น