ภารกิจ นย.
     

ภารกิจ
   หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีหน้าที่รับผิดชอบจัดและเตรียมกำลังฝ่ายนาวิกโยธินให้มีสมรรถภาพ และอยู่ในฐานะที่พร้อมทำการรบได้ มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

     ๑. จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธิน ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติตามภารกิจ
     ๒. ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ
     ๓. จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธิน เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่พื้นที่ตั้งหน่วยทหารของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติบนบก
     ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของทหารนาวิกโยธิน ได้แก่ การกำหนดหลักนิยม การวิจัยและพัฒนา การจัดทำตำราและแบบฝึก เป็นต้น
     ๕ .ปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่กองทัพเรือจะมอบหมาย