พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก มงคล ประยูรศุข
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ผู้บังคับระดับสูง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 59