พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก มงคล ประยูรศุข
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ผู้บังคับระดับสูง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 59