ข้อมูลควบคุมภายใน งป. ๕๙
 
๑. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปี งป.59.pptx
๒. คู่มือการตรวจสอบภายในกองทัพเรือ ของกรมจเรทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘.pdf
๓. แบบ ปม. และ แบบ ปย.๒.docx
๔. แบบ ปม..doc
๕. แบบ ปย. 2.doc
๖. แบบ ปย.1.doc
๗. แบบประเมินองค์ประกอบ.doc
๘. รายงานผลการดำเนินการตามแผน ฯ.doc