พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ
-----------
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
พลเรือตรีกล้าหาญ เพ็ชมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน สมานฉันท์ – จิตอาสา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทัพเรือ
เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีจิตสำนึก ปลูกฝังในคุณค่าของความเป็นไทย
รู้รักษ์แผ่นดิน รู้รักสามัคคี ซึ่งจะเป็นเยาวชนสร้างความมั่นคงในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป
Back to home page
IMG_1720
IMG_1722
IMG_1731
IMG_1744
IMG_1750
IMG_1765
IMG_1771
IMG_1774
IMG_1792
IMG_1801
IMG_1806
Start slideshow
จ่าเอกวีระชัย สิมสวัสดิ์
loading