พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา
-------
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทัพเรือ
เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีจิตสำนึก ปลูกฝังในคุณค่าของความเป็นไทย
รู้รักษ์แผ่นดิน รู้รักสามัคคี ซึ่งจะเป็นเยาวชนสร้างความมั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป
Back to home page
IMG_0861
IMG_0865
IMG_0870
IMG_0873
IMG_0874
IMG_0876
IMG_0878
IMG_0880
IMG_0884
IMG_0888
IMG_0892
IMG_0904
IMG_0906
IMG_0910
IMG_0917
IMG_0923
IMG_0929
IMG_0935
Start slideshow
จ่าเอก วีระชัย สิมสวัสดิ์
loading