หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดสัมมนาการบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งป.๕๗

-----------
เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
กองโครงการและงบประมาณหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน
จัดให้มีการสัมมนาการบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งป.๕๗ และการควบคุมภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี พลเรือตรี ทวี พิกุลทอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน,
นายทหารฝ่ายอำนวยการ นายทหารระดับกองพัน พร้อมด้วยกำลังพลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยต่าง ๆ
เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแนวทางที่ถูกต้องในปีงบประมาณต่อไป
Back to home page
IMG_4109
IMG_4110
IMG_4112
IMG_4114
IMG_4115
IMG_4116
IMG_4117
IMG_4118
IMG_4119
IMG_4120
IMG_4121
IMG_4122
IMG_4123
IMG_4124
IMG_4126
IMG_4127
IMG_4131
IMG_4132
IMG_4135
IMG_4136
IMG_4143
IMG_4147
IMG_4150
IMG_4152
IMG_4154
IMG_4155
IMG_4157
IMG_4172
IMG_4173
IMG_4174
IMG_4177
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading