:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ::


ประวัติทำเนียบผู้บังคับบัญชาทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติการที่สำคัญแผนการดำเนินโครงการ งป.๕๒

mnomno

http://www.mod.go.th/http://www.rta.mi.th/ http://www.navy.mi.th/http://www.rtaf.mi.th/index.asp http://www.royalthaipolice.go.th/ http://www.navy.mi.th/marines/http://www.thaimardiv.org/ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินhttp://202.183.235.2/libdb/menu.phphttp://data.schq.mi.th/elearning/http://phonebook.tot.co.th/http://www.railway.co.th/timetable/time&step.asphttp://www.thailandpost.com/search_zipcode.asphttp://www.glo.or.th/detail.php?link=result_image
http://www.gsb.or.th/cgi-bin/pscb/html/lotto_ty.htm

mo

เมื่อ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑
ดำเนินการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน
งบประมาณ ๒๕๖๐
ณ กองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑  
ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

mo

เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑
อบรมโครงการลูกเสือชายแดน จำนวน ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๔๔ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ ก.พ.๖๐
โรงเรียนบ้านหนองสลุด อ.มะขาม
และ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
รุ่นที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ก.พ.๖๐
โรงเรียนบ้านจันทเขลม อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สยามราชกุมารีฯ
วัดคมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุร

mo

เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

พิธีรับ-ส่งหน้าที่   
น.อ.วิรัช    แพหมอ ผบ.ศปศ.๖๑ (ท่านเก่า) 
น.อ.กัมปนาท  สิงห์อุดม ผบ.ศปศ.๖๑ (ท่านใหม่)
เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ กองบังคับการ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑
บ.คลองตานี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุร

ผู้เยี่ยมชมท่านที่ : 20063

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ศปศ.๖๑)
บ้านคลองตานี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐ โทร.๐๓๙-๔๔๗๑๔๕