ประเมินความพึงพอใจ

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ


ที่ตั้ง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180


วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่กำลังพล นย. และ ทร. ทั้งในประจำการ ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ รวมถึงทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ และทายาท ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านสิทธิกำลังพลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การบริการ

โดยการรวมจุดบริการมาไว้เพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายใน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ช่วงเวลาการให้บริการ

ให้บริการตั้งแต่
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ)

กิจกรรมที่ผ่านมา

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ยินดีให้บริการ

เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่กำลังพล นย. และ ทร. ทั้งในประจำการ ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ รวมถึงทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ และทายาท

การให้บริการของศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

การจัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่กำลังพล นย. และ ทร. ทั้งในประจำการ ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ รวมถึงทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ และทายาท ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านสิทธิกำลังพลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยการรวมจุดบริการมาไว้เพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ผบ.นย. ในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายใน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) การจัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลฯ เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.นย. ในการพัฒนาการสวัสดิการและการให้บริการกำลังพล นย. และ ทร. ทั้งในประจำการ ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ รวมถึงทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ และทายาท โดยรวมการบริการด้านสิทธิกำลังพลและสวัสดิการมาไว้ ณ จุดเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ นับว่ามีความเหมาะสม

 

รายละเอียดการให้บริการของศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

รายการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ขอหนังสือรับรอง

รายงานขอให้ออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปใช้ในกรณีใด

แก้ไขคำสั่ง พ.ส.ร.

รายงานขอให้แก้ไขคำสั่ง พ.ส.ร./ติดต่อเจ้าหน้าที่/รับเอกสาร/ดำเนินการตามขั้นตอน

ขอคัดสำเนาคำสั่ง พ.ส.ร.

ยื่นคำร้องและติดต่อเจ้าหน้าที่/สามารถดำเนินการได้ทันที

ขอคัดสำเนาคำสั่งเงินเดือน

ยื่นคำร้องและติดต่อเจ้าหน้าที่/สามารถดำเนินการได้ทันที

ขอสิทธิ/ปรับปรุงจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

รายงานขอให้ปรับปรุงด้านสิทธิ/ติดต่อเจ้าหน้าที่/รับเอกสาร/ดำเนินการตามขั้นตอน

แก้ไข/ตรวจสอบ/เพิ่มเติมประวัติรับราชการ

รายงานขอให้เพิ่มเติมประวัติรับราชการ/ติดต่อเจ้าหน้าที่/รับเอกสาร/ดำเนินการตามขั้นตอน

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง

กรอกข้อมูลในเอกสาร/ติดต่อเจ้าหน้าที่/รับเอกสาร/ดำเนินการตามขั้นตอน (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

ขอเบิกเงินบำเหน็จตกทอด

สำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร และสำเนา
ใบมรณบัตรของผู้มีสิทธิที่เสียขีวิต หนังสือสอบสวนทายาท (อย่างละ ๒ ชุด)

ขอรับเงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงินเดือน

สำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร และสำเนา
ใบมรณบัตรของผู้มีสิทธิที่เสียขีวิต หนังสือสอบสวนทายาท (อย่างละ ๒ ชุด)

ขอทหารกองเกียรติยศพระราชทานเพลิงศพ

สำเนาใบมรณบัตร กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต

 

ประวัติความเป็นมา

พัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายใน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ความสำคัญ

เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่กำลังพล นย. และ ทร. ทั้งในประจำการ ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ รวมถึงทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ และทายาท

คำแนะนำ

อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายใน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อ

 • Phone:
  02 4661180 ต่อ 61017
 • Email:
  marines@navy.mi.th
 • Address:
  ค่ายกรมหลวงชุมพร
  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  20180